ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Показати всi роздiли
  ►  
Положення про робочі та інші органи
  ►  
Положення про структурні підрозділи
  ►  
Положення про організацію освітнього процесу

pdf Порядок організації освітнього діяльності за технологіями дистанційного навчання у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про організацію освітнього процесу у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ХНУ

pdf Положення про сертифікатні програми у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти та надання їм академічної відпустки у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про студентське самоврядування у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про порядок проведення Конкурсу проектів науково-дослідницьких робіт

pdf Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

pdf Порядку розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань. Додаток №1

pdf Положення про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті (чинне до 11.03.2020)

pdf Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

pdf Стратегія розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

pdf Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених

pdf Положення про студентське конструкторське бюро

pdf Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії і доктора наук у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про звання «Професора Хмельницького національного університету»

pdf Положення про документи про вищу освіту державного зразка, порядок їх заповнення, видачі та обліку

pdf Положення про сайти

pdf Положення про підготовку та видання монографій

pdf Положення про діяльність Хмельницького національного університету у сфері інтелектуальної власності

pdf Положення про дотримання академічної доброчесності в Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про організацію навчально-методичної роботи у Хмельницькому національному університеті

pdf Інструкція з діловодства

pdf Положення про обрання делегатів конференції трудового колективу ХНУ

pdf Тимчасове положення про запобігання та виявлення плагіату у Хмельницькому національному університеті (чинне до 11.11.2019 р.)

pdf Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти Хмельницького національного університету

pdf Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету

pdf Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін студентами Хмельницького національного університету (чинне до 2019 р.: набір 2018, 2019 роки)

pdf Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

pdf Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у Хмельницькому національному університеті (чинне з 01.09.2020 р.)

pdf Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету

pdf Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету 2021

pdf Положення про психологічну службу Хмельницького національного університету;

pdf Положення про порядок підготовки та видання навчальної літератури у Хмельницькому національному університеті

pdf Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення під час перебування на території Хмельницького національного університету;

pdf Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ХНУ

pdf Положення про участь стейкхолдерів у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про учасників процесу розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про організацію та контроль самостійної роботи здобувачів вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про науково-дослідну роботу студентів Хмельницького національного університету

pdf Положення про навчання здобувачів вищої освіти без відриву від виробництва у Хмельницькому національному університеті

pdf Положення про запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій у Хмельницькому національному університеті

pdf Тимчасове положення про формування разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Хмельницькому національному університеті

  ►  
Положення про колегіальні органи