Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ворохаєва Олександра Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Шифр ради: ДФ 70.052.012 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії №1136 вiд 26.10.2021 (сторiнка 48)

Голова ради: Бідюк Наталя Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор biduknm@ukr.net

Назва дисертацiйної роботи: Підготовка майбутніх соціальних працівників до викладання здоров’язбережувальних дисциплін в умовах магістратури

Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Спецiальнiсть: 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»

Автор дисертації: Ворохаєв Олександр Анатолійович

Науковий керiвник: Грищенко Світлана Владиславівна, доктор педагогічних наук, професор

Дисертацiю прийнято до захисту: 29.10.2021

Дата захисту: 17.12.2021 11:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради

Анотацiя       Висновок