Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології

Днями на кафедрі слов’янської філології був проведений методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» за участі викладачів кафедри та студентів спеціальностей: «Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська» та «Середня освіта. Мови та літератури (польська, українська)». Семінар проводився на базі Українсько-польського центру європейської інтеграції, який є лабораторією навчання польської мови у Хмельницькому національному університеті.

Завідувач кафедри слов’янської філології Н. В. Подлевська у вступному слові наголосила, що однією з головних ознак сучасного суспільства є його розвиток на основі інновацій. Цей процес повною мірою реалізовується й в освітній галузі. Вимога переходу до інноваційної освіти, зокрема у вищій школі, зумовлена викликами сьогодення і належить до пріоритетних напрямів державної політики в Україні в контексті інтеграції вітчизняної освітньої галузі до європейського та світового освітнього простору. Зараз перед закладами вищої освіти стоїть завдання постійного підвищення якості освіти, модернізації її змісту, розробка й упровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій, створення умов для підготовки фахівця, здатного ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідно до умов своєї професійної діяльності. Інновації в освіті – це процес створення, упровадження та поширення в освітній діяльності нових підходів, ідей, методів, прийомів, технологій, спрямованих на оновлення навчального процесу відповідно до вимог часу. Щодо вищої школи, то тут визначальним має бути формування у студентів системного підходу до аналізу професійних завдань, здатності до мобільності, прагнення до самонавчання і самовдосконалення впродовж усього професійного життя. Зрозуміло, цього можна досягнути, насамперед, через осмислення викладачами нових підходів у професійній діяльності, а також упровадження інноваційних методів у навчальний процес вищої школи як одного з кроків її модернізації.

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Викладачі кафедри представили свої методичні напрацювання (друковані) з навчальних дисциплін, які викладають для студентів; зосередили увагу на формах роботи у процесі створення методичного посібника, познайомили зі власною сферою наукових уподобань та заохотили студентів до роботи у проблемних групах та студентських наукових гуртках, а також до спільних реалізацій різних навчально-методичних проектів кафедри, розкрили секрети та показали можливості роботи філолога на посадах викладача, учителя, перекладача, журналіста, редактора, коректора, копірайтера, репетитора, науковця.

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Завідувач кафедри слов’янської філології Н. В. Подлевська представила для викладачів кафедри мультимедійну презентацію «Сучасні освітні технології», в якій узагальнила основні поняття сучасної освіти, зосередивши спочатку увагу на цифровій освіті (E-learning), електронному навчанні, навчанні off-line та on-line, масових відкритих онлайн-курсах (МООС), змішаному навчанні (blended learning), перевернутому, дистанційному, синхронному, асинхронному, адаптивному, інклюзивному навчаннях. Щодо освітніх технологій, то Н. В. Подлевська детальніше охарактеризувала інтерактивні освітні технології навчання, різнорівневе (диференційоване) навчання, проблемне навчання, технологію навчання у співпраці, проектне навчання, ігрові технології навчання, гейміфікацію, веб-квест, кейс-метод, мобільне навчання, бріколаж та інші.

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Доцент кафедри І. В. Горячок зосередила увагу на використанні інтерактивних методів і прийомів навчання під час проведення занять з методики навчання літератури («мікрофон», «карусель», «взаємне навчання», «візитівки», «займи позицію», «пустий стілець», «таємні таланти» тощо), продемонструвавши разом зі студентами та викладачами елементи використання таких прийомів під час навчальних занять.

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Старший викладач кафедри Ю. І. Серкова розповіла про викладання полоністичних дисциплін з використанням психолого-педагогічних умов реалізації методики навчання філологічно обдарованих студентів у процесі вивчення полоністичних дисциплін протягом їхнього навчання у закладі вищої освіти. Ю. І. Серкова поділилася власним багаторічним досвідом педагогічної роботи, навівши приклади використання таких прийомів та методів навчання задля виявлення філологічно обдарованих студентів під час навчання, а також під час організації та проведення регіональних та всеукраїнських олімпіад з польської мови та літератури, історії Польщі, показавши можливості реалізації і становлення студента-полоніста як майбутнього професіонала перекладацької та викладацької діяльності.

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Декан гуманітарно-педагогічного факультету, доцент кафедри слов’янської філології Л. Л. Станіславова ознайомила викладачів кафедри із комп’ютерними технологіями, які використовує повсякчас під час викладання і методичних, і філологічних дисциплін. Так, детальніший аналіз Л. Л. Станіславова зробила на прикладі викладання дисципліни «Комп’ютерна лінгводидактика» із використанням сервісів для створення презентацій у процесі навчання (PowToon, Prezi, PowerPoint, Google-диск); використання сервісів для створення інтерактивних вправ у процесі навчання у сервісі LearningApps; створення тестових завдань та матеріалів для опитування у сервісах: MOODLE, Classtime, Kahoot, Socrative; використання сервісів для створення мультимедійної інфографіки у процесі навчання (у сервісах Тimetoast, у програмах Publisher, Inscape, Canva); використання проектів для створення віртуальних дошок, інтерактивних плакатів: робота у сервісах ThinkLink, Padlet, Glogster; використання сервісів для створення навчальних платформ: робота у Blendspace, EduCanon; технологія роботи з відеоредактором у навчальному процесі: програми oCam, VSDC тощо.

Методичний семінар «Інноваційні технології і методики викладання філологічних дисциплін» на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Такі семінари на кафедрі слов’янської філології систематичні. Зараз викладачі кафедри проводять серію відкритих занять із використанням інноваційних технологій та методик навчання. Тож запрошуємо всіх охочих до наукової та навчально-методичної співпраці у сфері слов’янської філології та лінгводидактики!

Інформація кафедри слов’янської філології