Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Акредитаційна комісія у складі Отенко Ірини Павлівни – завідувача кафедри міжнародного бізнесу і економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктора економічних наук, професора – голови комісії; Вергуна Володимира Антоновича – професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора економічних наук, професора – члена комісії у період з 17 по 19 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела перевірку на місці діяльність Хмельницького національного університету щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Експертна комісія відзначає, що рівень організації та зміст навчально-виховного процесу, якість підготовки фахівців із міжнародних економічних відносин можна визнати достатніми. Викладачі провели в повному обсязі роботу з методичного забезпечення навчальних занять, національно-патріотичного виховання та формування світогляду студентів. Навчально-матеріальна база університету дозволяє формувати необхідні теоретичні знання та практичні навички і відповідає вимогам акредитації щодо підготовки магістрів.

Проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла висновку, що освітня діяльність Хмельницького національного університету з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, з ліцензованим обсягом освітньої послуги 45 осіб денної форми навчання, відповідає вимогам і забезпечує державну гарантію якості вищої освіти.

Інформація кафедри міжнародних економічних відносин ХНУ