Збірник наукових праць "СЛАВІСТИЧНІ СТУДІЇ: ЛІНГВІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ДИДАКТИКА"

КАФЕДРА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗАПРОШУЄ ЗДІЙСНИТИ ПУБЛІКАЦІЮ В ОДИНАДЦЯТОМУ ВИПУСКУ ЗБІРНИКА «СЛАВІСТИЧНІ СТУДІЇ: ЛІНГВІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ДИДАКТИКА»
30.06.2022

Хмельницький національний університет
Кафедра слов’янської філології
 
ЗАПРОШУЄ
студентів, магістрантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників
та усіх зацікавлених тематикою збірника опублікувати результати своїх
досліджень в ХІ випуску збірника наукових праць
«СЛАВІСТИЧНІ СТУДІЇ: ЛІНГВІСТИКА, ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ДИДАКТИКА»

Статті приймаємо до 30 червня 2022 року
Вимоги до оформлення статей
Матеріали подавати в електронному вигляді в редакторі Word 97–2003, збереженому у форматі *. doc. та rtf
Формат аркуша А4. Відступи: ліворуч, праворуч, угорі, знизу – 2 см.
Текст: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см. Обсяг від 5 сторінок.
Сторінки не нумерувати. У статті не повинно бути переносу слів і макросів.
Послідовність складників статті: ім’я та прізвище автора (напівжирний курсив, із вирівнюванням по правому краю); місце роботи (навчальний заклад), місто – праворуч (напівжирний курсив); назва статті – через один міжрядковий інтервал посередині рядка великими літерами напівжирним шрифтом; анотації українською та англійською (або польською) мовами через рядок після назви (5 рядків тексту і ключові слова, розмір шрифту – 12). Якщо стаття написана польською мовою, то спочатку подається анотація польською, а потім українською мовами.
Список використаної літератури подається через один міжрядковий інтервал після основного тексту статті (курсивом із зазначенням Список використаної літератури), нумерація джерел – в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом. Покликання на літературу в тексті подавати за зразком: на одне джерело – [2, с. 17], на кілька джерел – [3, с. 58–59; 8, т. 1, с. 17].
Основні вимоги до статті:
– формулювання проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поставленої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
– формулювання мети статті (поставлене завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Прописувати й іменувати складники статті не обов’язково, але вони повинні простежуватися.
Текст публікації повинен бути відредагований автором.
Увага! Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам. За зміст, точність і достовірність викладених фактів, цитат і покликань відповідають автори або наукові керівники.
Назва файлу повинна містити прізвище із конкретною назвою: Іщук_Стаття

 

Взірець оформлення статті

Олена Іщук
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький

ПОЛЬСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ЕТНОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ФІЛОЛОГІВ

Анотація українською мовою
Ключові слова: …
Анотація англійською (польською) мовою
Ключові слова: …
ТЕКСТ СТАТТІ

Список використаної літератури

1. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови : навч. Посібник. Київ : Вища школа, 1991. 231 с.
2. Колодіна Л. С. Семантичний аспект кольору в українських та польських фразеологізмах. Мовознавство. 2018. 3 (21). Vol. 4. URL : https://ws-conference.com/webofscholar (дата звернення: 21.12.2020).
3. Bartmiński J. O derywacji stylistycznej (na przykładzie poetyckiego interdialektu folkloru I «gwary» w literaturze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze. 1978. Z. 54. S. 87–111.

 
Телефони для довідок:
097-906 15 28 – Подлевська Неля Володимирівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янської філології, голова редколегії);
097-766 05 43 – Торчинська Наталія Миколаївна (кандидат філологічних наук, доцент, відповідальна за випуск, редактор збірника).
Усі матеріали надсилати на електронну адресу: torchynskan@khmnu.edu.ua

Публікація безкоштовна, збірник в електронному форматі!

Із матеріалами попередніх випусків збірника наукових праць «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика» можна ознайомитися на сайті кафедри: https://ksf.khnu.km.ua/page2.aspx?r=5&p=10

06.10.2021