http://vzia.khnu.km.ua/ogoloshennya-zbory-dlya-uchasnykiv-studentskyh-fokus-grup-26-27-04-2021/

Збори для учасників студентських фокус-груп (ФІМ,ФМВ,ФЕУ)
26.04.2021

05.04.2021