Захист дисертаційної роботи Кавецького Вячеслава Валерійовича
26.06.2020
26 червня 2020 р. о 13.00 у залі Хмельницької торгово-промислової палати (за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 109), на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 відбудеться захист дисертаційної роботи Кавецького Вячеслава Валерійовича на тему «Управління ефективністю інвестицій промислових підприємств у контексті стейкхолдерської теорії» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий керівник: Бурєннікова Наталія Вікторівна, д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету МОН України.
Офіційні опоненти:
Ковтуненко Ксенія Валеріївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету МОН України
Хачатрян Валентина Валентинівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету МОН України.

15.06.2020