Центр аналітики, моніторингу та організації навчального процесу

Хмельницький нацiональний унiверситет

Директор центру аналітики, моніторингу та організації
навчального процесу, кандидат економічних наук,
доцент Лопатовський Віктор Григорович

Центр аналітики, моніторингу та організації навчального процесу (далі – Центр АМОНП) є адміністративним навчальним структурним підрозділом університету, діяльність якого базується на централізованому керівництві з боку проректора з навчально-педагогічної роботи та власній ініціативі.
До структури Центру аналітики, моніторингу та організації навчального процесу входять відділи:

► навчально-методичний відділ;

► навчальний відділ;

► відділ інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників.

Директор Центру АМОНП входить до складу членів приймальної комісії університету.
У своїй роботі Центр АМОНП керується чинними нормативно-правовими актами, наказами ректора, розпорядженнями проректора з навчально-педагогічної роботи.
Основними завданнями Центру АМОНП є аналіз стану та контроль якості навчального процесу підготовки фахівців усіх спеціальностей та освітніх ступенів, координація роботи структурних підрозділів з метою підвищення ефективності навчальної та методичної роботи, розвитку науково-педагогічного потенціалу університету.
Керівництво Центром АМОНП здійснює директор, який призначається та знімається наказом ректора університету за поданням проректора з навчально-педагогічної роботи.
З метою реалізації завдань до посадових обов’язків директору Центру АМОНП належить:
– участь у керівництві організацією, плануванням та контролем на­вчального процесу, забезпеченні якості освіти на рівні стандартів вищої освіти;
– участь у розробці пропозицій і підготовка документів для удосконалення структури університету та структури підготовки фахівців;
– організація роботи з удосконалення змісту освіти на рівні навчальних дисциплін та освітніх програм, систематичний контроль якості електронних журналів, навчальних та навчально-методичних матеріалів, розміщених у модульному середовищі для навчання, робочих навчальних планів освітніх програм;
– вивчення передового досвіду в організації навчального процесу інших закладів вищої освіти та його впровадження в університеті;
– участь у розробці пропозицій щодо створення кафедр на виробництві, на­вчально-наукових-виробничих комплексів, контроль їх роботи;
– підготовка для розгляду на Вченій раді університету та ректораті питань, що відносяться до навчальної та професійно-орієнтаційної роботи;
– організація виконання наказів та інструктивних документів Мі­ністерства освіти і науки України, наказів по університету, а також під­готовка проектів наказів по університету в межах навчальної та професійно-орієнтаційної роботи;
– моніторинг раціонального використання та обслуговування площ приміщень університету;
– участь в організації та контролі питань прийому здобувачів вищої освіти на перший курс, профорієнтація та організація роботи приймальної комісії;
– контроль та координація роботи структурних підрозділів з випускниками, їх працевлаш­тування та підтримання зв’язків з ними після закінчення університету;
– контроль та координація підтримання зв’язків з працедавцями з питань їх участі у розробці освітніх програм, профорієнтаційної роботи, пошуку кадрів;
– підготовка пропозицій щодо планування видатків для забезпе­чення освітнього процесу та роботи підпорядкованих підрозділів і служб;
– оперативний контроль за закріпленням навчальних дисциплін за кафедрами щодо навчального навантаження, організація розрахунку та розподілу штатів науково-педагогічних працівників;
– підготовка пропозицій щодо підбору науково-педагогічних працівників відповідно до освітніх програм;
– координація роботи щодо організації нових кафедр та факуль­тетів, підготовки фахівців за новими освітніми програмами, підготовки пропо­зицій щодо відкриття та закриття кафедр, факультетів, спеціальностей та освітніх програм;
– контроль моніторингу якості освітнього процесу на рівні факультетів та кафедр;
– здійснення контролю виконавчої дисципліни, якісного та своє­часного виконання діловодства, наказів і розпоряджень щодо навчальної та професійно-орієнтаційної роботи.
Функціональні обов’язки навчально-методичного відділу; навчального відділу; відділу інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників; приймальної комісії визначаються окремими положеннями, затвердженими згідно чинного законодавства.