Вчена рада Хмельницького національного університету

Рішення вченої ради за 2019 рiк

Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звiт декана факультету мiжнародних вiдносин щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021н.р." від 31.01.2019
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Основнi напрями проведення наукових дослiджень та iнновацiйної дiяльностi у 2018 роцi" від 31 сiчня 2019 року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Підсумки навчальних досягнень здобувачiв вищої освiти на бакалаврському та магiстерському рiвнях в осінньому семестрі та завдання з організації освiтнього процесу у весняному семестрі 2018-2019 н.р." від 31 сiчня 2019 року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт декана факультету технологій та дизайну щодо виконання умов контракту та заходи щодо розвитку факультету на 2020-2021 н.р." від 28 лютого 2019 року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2018-2019 н.р." від 28 березня 2019 року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів повторного рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів освітніх ступенів вищої освіти бакалавра та магістра " від 25 квітня 2019 року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про стан та перспективи комп'ютеризації в університеті" від 24 квітня 2019 року
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Організаційне та методичне забезпечення прийому студентів на освітні рівні вищої освіти:перший(баклаврський)та другий (магістерський)"від 28.05.2019
Рішення Вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Звіт про роботу Студентської ради ХНУ"від 28.05.2019
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Аналіз результатів прийому до ХНУ у 2019 році. Основні завдання профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р." від 29.08.2019
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Результати ліцензування та акредитації за 2018-2019 н.р. та завдання на 2019-2020 н.р." від 26.09.2019
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про рейтинг Хмельницького національного університету у наукометричних базах Scopus та Web of Science" від 31.10.2019
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту до акредитації освітньої програми "Фізична культура і спорт" зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні" від 31.10.2019
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання заходів з професійно-орієнтаційної роботи в 2019-2020 н.р." від 27.12.2019
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про виконання Стратегії розвитку Хмельницького національного університету на 2016-2020рр." за 2016-2020рр.
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про підсумки міжнародної діяльності університету у 2019 р. та завдвння з її розвитку на 2020 р." від 26.12.2019
Рішення вченої ради Хмельницького національного університету з питання "Про готовність кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства до акридитації освітньо-професійної програми "Автомобільний транспорт" зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" галузі знань 27 Транспорт здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні " від 26 грудня 2019