РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:
• Бідюк Н. М. – д. пед. н., проф., Хмельницький національний університет
Заступник головного редактора:
• Авшенюк Н. М. – д. пед. н., с. н. с., Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Відповідальний секретар:
• Садовець О. В. – к. пед. н., доц., Хмельницький національний університет
Технічний секретар:
• Лапшина О. О. – к. пед. н., доц., Хмельницький національний університет