ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ РУКОПИСІВ

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії і тенденції розвитку освіти, вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем у ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ.
Усі, хто бажає здійснити публікацію в журналі «Порівняльна професійна педагогіка», просимо подавати матеріали до 20 травня/20 листопада.
Для публікації статті просимо надсилати:
• відомості про автора (ПІБ, місце роботи (назва і адреса), науковий ступінь, вчене звання, адреса для листування, електронна пошта; для аспірантів – ПІБ, місце навчання (назва і адреса), адреса для листування, електронна пошта);
• електронний варіант наукової статті.

ВАЖЛИВО!

Публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» здійснюються АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (за бажанням автора публікуємо також україномовний варіант статті), проте анотація українською мовою є обов’язковою (1800 др.зн.) незалежно від мови написання самої статті. Обсяг статті – 8–12 сторінок. Можна замовити переклад Вашої статті англійською мовою.

СТАТТІ, ЯКІ ПЕРЕКЛАДЕНІ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ (НА ЗРАЗОК GOOGLE TRANSLATE), НЕВІДКОРИГОВАНІ, АБО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЧИННИМ ВИМОГАМ, ДО ДРУКУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ І НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ!

Технічні характеристики: Microsoft Word, шрифт – Times New Roman; інтервал – 1,5; кегль – 14; відступ абзацу – 1,25 см; поля: ліворуч – 2,5 см; праворуч – 1,5 см; зверху – 2,5 см; знизу – 2,5 см.
Обов’язкові складники статті:
АНОТАЦІЯ (УКРАЇНСЬКА) І АНГЛІЙСЬКА/ ABSTRACT (обсягом 1800 друкованих знаків кожна);
КЛЮЧОВІ СЛОВА / KEYWORDS (не менше 8);
ВСТУП / INTRODUCTION (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями);
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ / THE AIM OF THE STUDY;
ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ / THEORETICAL FRAMEWORK AND RESEARCH METHODS (джерела, на які автор посилається в теоретичній основі дослідження, повинні бути представлені в ЛІТЕРАТУРІ; обов’язково вказати методи дослідження);
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ / RESULTS (виклад основого матеріалу повинен бути чітким, інформативним і демонструвати власні результати дослідження авторів);
ВИСНОВКИ / CONCLUSIONS (у висновках також слід вказати перспективи подальших досліджень);
ЛІТЕРАТУРА / REFERENCES (не менше 10 джерел).
Вимоги до оформлення літератури в англомовній статті викладені наприкінці інформаційного листа і повинні відповідати міжнародному стилю Американської психологічної асоціації (APA).
При оформленні бібліографічних посилань в україномовній статті слід дотримуватися «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», що набрав чинності 01.07.2016.

СТАТТІ ПРОХОДЯТЬ ПЕРЕВІРКУ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ АНТИПЛАГІАТ.
ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ВИКЛАДЕНИХ ФАКТІВ, ЦИТАТ І ПОСИЛАНЬ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРИ.

Аспіранти подають статті з рецензією наукового керівника; автори без наукових ступенів – із рецензією доктора або кандидата наук із відповідної спеціальності.
Наукові праці докторів наук друкуються в журналі безкоштовно.
Оплата за статтю здійснюється після повідомлення редколегії про відповідність статті вимогам та дозволу до друку. Вартість публікації однієї сторінки – 80 грн.
Статті та відомості про автора надсилати на електронну скриньку comprofped@gmail.com
За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами:
067 288 3673– Садовець Олеся Володимирівна, відповідальний секретар;
Приклад оформлення англомовної статті (скорочено)
Приклад оформлення україномовної статті (скорочено)
Приклади оформлення посилань та списку літератури в англомовній статті згідно з вимогами міжнародного стилю Американської психологічної асоціації (APA Style)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

В англомовній статті українські джерела подаються транслітеровано без перекладу. Відповідні зразки пропонуються у прикладах оформлення посилань та списку літератури в англомовній статті згідно з вимогами міжнародного стилю Американської психологічної асоціації (APA Style), представлених вище.
З чинними правилами впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею можна ознайомитися на сайті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF.