ПОЛІТИКА РЕЦЕНЗУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування статей, поданих до друку у науковому фаховому журналі
«Порівняльна професійна педагогіка»

1. Це положення регламентує порядок рецензування статей, поданих до редакції наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка»
2. Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів, і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).
4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог видавничої етики і бути об'єктивними та неупередженими.
5. У рецензії висвітлюються такі питання:
• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
• чи відповідає зміст статті тематичному спрямуванню журналу;
• чи має зміст статті певну новизну;
• чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
• чи доцільна публікація статті з урахуванням її актуальності та чи є вона цікавою науковцям відповідної галузі або суміжних галузей педагогічної науки;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).
6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у відповідності з редакційними «Вимогами до оформлення статей», та які пройшли первинний контроль у редакції.
7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на підставах, викладених у «Вимогах до оформлення статей».
8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається відповідальному секретарю.
9. Відповідальний секретар надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (здійснює кодування статті).
10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:
а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрям з теми статті;
б) зовнішньому рецензентові.
До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, які мають наукові праці з проблематики, заявленої у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист з проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.
Зовнішній рецензент, як правило, вибирається з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.
11. Член редколегії та зовнішній рецензент, які одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.
12. У випадку відмови або необхідності доопрацювання статті рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою відповідальному секретарю.
15. Остаточне рішення щодо статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі головного редактора, заступника головного редактора, відповідального секретаря та технічного секретаря. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технічного процесу підготовки номера журналу.
17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються авторові (-ам) разом з текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
18. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.
19. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.
20. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.
21. Не рецензуються:
а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;
б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.