МЕТА ВИДАННЯ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Основна мета видання – публікація результатів досліджень науковців і вчених України та світу у галузі порівняльної педагогіки; ознайомлення наукової спільноти та широкого загалу з новітніми дослідженнями сучасних процесів, що відбуваються у світовій педагогіці й галузі освіти; апробація результатів наукового пошуку молодих учених (аспірантів) з проблем педагогічної науки і практики крізь призму зарубіжного досвіду.
Проблематика статей журналу:
• теоретико-методологічні засади педагогічної компаративістики;
• сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти у світовому просторі;
• розвиток освітніх систем у зарубіжному досвіді;
• порівняльний аналіз освітнього процесу у вітчизняних та зарубіжних закладах освіти різних рівнів акредитації;
• теорія і практика організації навчально-пізнавальної, дослідницької, самостійної діяльності в різних закладах освіти у зарубіжній практиці;
• пошук ефективних шляхів наукового вивчення і коригування сучасних процесів, що відбуваються в світовій педагогіці й освітній політиці;
• вивчення та узагальнення позитивного досвіду зарубіжних країн у сфері виховання;
• методичні аспекти іншомовної підготовки у системі освіти провідних країн світу.