Наукові напрямки

• імпендансні принципи та апаратура вимірювання і контролю якості електрохімічних суперконденсаторів

• динаміка мікропереміщень, малоамплітудний фретинг та структурна цілісність номінально-нерухомих фрикційних з'єднань

• підвищення працездатності різальних інструментів шляхом нанесення спеціальних покрить

• аналіз і синтез важільних напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки

• технології переробки наповненого політетрафторетилену в композиційні матеріали широкого призначення

• прогресивні технології комплексної переробки технічних олій (ріпакової, соєвої) в паливно-мастильні матеріали

• технології комплексної переробки технічних олій на біосинтетичні продукти і матеріали

• система розрахунково-експериментальних методів триботехнічної надійності конструкцій

• теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп'ютерних систем

• автономні альтернативні системи електро- та теплозабезпечення

• фазові методи вимірювання відстаней

• моделювання процесів різання при лезовій обробці пластичних матеріалів

• технології рециклінгу полімервмістких відходів

• оцінка стану відкритих кар`єрних розробок території хмельницької області з використанням методів дистанційного зондування землі

• сфигмографічна система високої достовірності регистрації

• вакуумно-дифузійні газорозрядні процеси модифікації поверхні металів в безводневому середовищі

• динаміка, автоматичне балансування та зниження вібрацій машин, приладів та апаратури

• неруйнівний контроль, діагностування технічного стану і прогнозування міцності деталей і конструкцій методом акустичної емісії

• розробка методів розрахунку та дослідження герметичності металополімерних ущільнень (циліндро-поршневих та торцевих)

• розробка новітніх екологічно чистих технологій та обладнання для переробки відходів легкої промисловості з повторним використанням у виробництві

• розробка автоматизованої бази даних для підсистеми "конструктор" в швейному виробництві

• корозійно-механічне зношування поверхневих шарів металів, підвищення і прогнозування їх довговічності, розробка ресурсозберігаючих технологій

• проблеми філології: історія і сучасність

• теорія фазочастотних вимірювань і перетворень радіосигналів та напрямки її застосування

• проблеми реформування економіки україни на рівні реґіону

• реологічні та трибохімічні принципи керування зносостійкістю та тривалою міцністю елементів трибосистем

• механізми регулювання в економічній, інноваційно-інвестиційній та соціально-трудовій сферах україни на шляху до європейського союзу

• психолого-педагогічна система становлення особистості фахівця

• соціально-політичні, правові та культурно-історичні проблеми розвитку українського суспільства

• трансформація життєвого світу особистості в умовах динамічного розвитку держави

• розробка математичної моделі інформаційного простору та цифрової дистрибуції індивідуального інформаційного контенту