Наукові школи

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Науковий керівник - академік МАІ, УТА, АЕК, професор Скиба М.Є. Наукові дослідження проводяться в кількох напрямках: теоретичні і практичні основи дезінтеграції відходів полімерних та текстильних матеріалів, створення обладнання і технології для їх вторинної переробки; наукові основи проектування високоефективних механізмів і пристроїв для машин легкої промисловості; автоматизація процесів складання плоских багатошарових виробів легкої промисловості; наукові основи проектування енергозберігвючих приладів машин легкої промисловості. Науковцями школи захищені 2 докторські і 16 кандидатських дисертацій, видані 3 монографії, 1 підручник, опубліковано понад 250 статей, одержано 40 авторських свідоцтв і патентів.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ

Засновник - д.т.н., академік АІН і УТА, професор Сілін Р.І. Проводяться дослідження в галузі вивчення контактної взаємодії тіл з різними механічними властивостями, що пов'язані з вирішенням завдань технологічної механіки: обробка різноманітних матеріалів різанням, тиском, ударними навантаженнями; взаємодія сипучих матеріалів з елементами конструкцій; робота клейових та інших з'єднань. Ряд робіт виконано на світовому рівні і мають пріоритетний характер. За період з 1985 року підготовлені і захищені 3 докторські дисетрації, 9 кандидатських дисертацій, видано 6 монографій і підручників, опубліковано понад 290 научних праць.

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Науковий керівник – перший проректор, проректор з наукової роботи та науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, Член Національної спілки журналістів України (з 2015); член Західного наукового центру НАН і МОН України, м. Львів (з 2008); дійсний член Академії економічних наук України (м. Київ) (з 2000); член Ради Хмельницької торгово-промислової палати (з 2017); голова Хмельницької обласної організації Спілки економістів України (з 2012); голова Хмельницької обласної організації Товариства «Знання» України (з 2010); Віце-президент (1998), а з 2015 р. - президент Хмельницької обласної асоціації «Поділля Перший», яка реалізує проекти створення кластерних об’єднань підприємств в регіонах України; член Координаційної ради з підприємництва Хмельницької ОДА (з 1995) Войнаренко М.П.В рамках наукової школи здійснюються дослідження з проблем реформування економіки України через пошук нової парадигми економічного розвитку України і Подільського регіону; розробки концепцій залучення інвестицій та впровадження інновацій в регіональну економіку на засадах кластерних технологій об’єднання підприємницьких структур; удосконалення систем управління господарськими об’єктами у промисловості та сфері послуг через побудову оптимальних варіантів організаційних структур суб’єктів господарювання; удосконалення фінансових показників діяльності підприємств (установ) та системи оподаткування; розробки та удосконалення систем оплати праці; трансформації національної системи обліку до міжнародних стандартів тощо. Керівництво 4 докторськими і 38 кандидатськими дисертаціями. Опублікував понад 450 наукових праць, в тому числі 34 наукових монографій, 12 підручників і навчальних посібників 6 брошур, в тому числі 6 книг і 17 статей опубліковано за кордоном. 6 наукових статей опубліковані в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science, одержано 2 авторських свідоцтва.

МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор, віце-президент та очільник обласного осередку ГО Українська Асоціація Маркетингу, академік Академії економічних наук України,член Спілки економістів України Ковальчук С.В.

Наукова школа заснована у 2006 році і налічує 2 докторів наук та 17 кандидатів наук

Наукові дослідження проводяться в кількох напрямках:
– теоретико-прикладні аспекти маркетинг-логістичної діяльності підприємств реального та некомерційного секторів економіки в процесі міжфірмової взаємодії;
– маркетинг-логістичне забезпечення інноваційної діяльності підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах;
– стратегізація маркетингової діяльності підприємств в умовах цифрової економіки.

Основні досягнення наукової школи:

За час існування наукової школи її колективом створено Центр маркетингових ініціатив ХНУ, опубліковано близько 1000 наукових праць за напрямами діяльності школи, з них: 25 одноосібних та колективних монографій, 10 навчальних посібників з грифом МОН, 15 публікацій у міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science, отримано 11 свідоцтв на авторське право із методик проведення маркетингових досліджень, виконано 16 держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.

За результатами наукових досліджень захищено 1 докторську та 17 кандидатських дисертацій; над здобуттям наукового ступеня доктора економічних наук працюють 3 науковці, над здобуттям наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 075 «Маркетинг» – 8 здобувачів.

Представники наукової школи залучені до реалізації проєктів Української Асоціації Маркетингу, Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, Всеукраїнської спілки рекламістів України та роботи у журі міжнародного конкурсу EFFIE AWARDS UKRAINE.

Керівник наукової школи Ковальчук С.В. Є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. У 2018 році її відзначено нагрудним знаком «Відмінник освіти».

В рамках діяльності наукової школи за час її існування проведено 15 Міжнародних науково-практичних конференцій. За результатами роботи конференцій опубліковано 18 томів Вісника Хмельницького національного університету (Економічні науки) та більше десяти збірників тез доповідей, в яких опубліковано понад 900 наукових праць українських та зарубіжних вчених та практиків.

ІОННО-ПЛАЗМОВІ МЕТОДИ ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ В БЕЗВОДНЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Науковий керівник - д.т.н., академік УТА, професор Каплун В.Г. Вперше в світовій практиці розробляються наукові основи технології і обладнання для дифузійного зміцнення поверхні металів у плазмі тліючого розряду в безводневих середовищах, які виключають водневу крихкість металів, забезпечують високу твердість і зносостійкість конструкційних елементів. Енергозберігаючі і екологічно чисті технології забезпечують управляння фізико-механічними характеристиками і фазовим складом зміцненої поверхні в широких межах, а обладнання зменшую витрати електроенергії в 10 разів і газів на два порядки в порівнянні з традиційними технологіями хімікотермічної обробки. Науковцями захищено 2 докторські й 7 кандидатських дисертацій, опубліковано 350 наукових праць, одержано 35 авторських свідоцтв і патентів, створена і працює спільна з НАН України лабораторія прогресивних методів зміцнення.

МЕХАНІКА НОМІНАЛЬНО НЕРУХОМОГО ФРИКЦІЙНОГО КОНТАКТУ

Науковий керівник - д.т.н., академік МАІ і АЕК, професор Костогриз С.Г. Проводяться дослідження вібраційної стійкості, що є одним із основних критеріїв працездатності номінально нерухомих з'єднань деталей машин незалежно від їх призначення та конструктивного виконання. В основі роботиномінально нерухомих з'єднань деталей машин лежить взаємодія контактних пар номінально нерухомого фрикційного контакту. У механізмі цієї взаємодії враховуються пружно пластичні та дисипативні властивості фрикційного контакту при тангенційному навантаженні елементів стику, що цніціюють її зсув. Це дозволяє обгрунтувати реологічну схему контактної взаємодії та визначити зміну механічних характеристик контактної взаємодаї внаслідок стадійності фреттінг-процессів. Науковцями захищені 2 докторські і 6 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 250 наукових праць та одержано 18 авторських свідоцтв та патентів.

ДИНАМАКА І МІЦНІСТЬ МАШИН, ПРИЛАДІВ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Науковий керівник - д.т.н., академік МАІ, професор Ройзман В.П. Проводяться дослідження динаміки складних технічних об`єктів, починаючи від авіаційних двигунів до пральних машин і виробів електронної техніки, розробляються методи ідентифікації, балансування та автобалансування роторів, які швидко обертаються, в тому числі таких, що мають змінний дисбаланс, розробляються методи та засоби неруйнівного контролю, діагностики та прогнозування міцності різних об`єктів, захисту радіоелектронної апаратури від механічних впливів. За цими напрямками створені три наукові лабораторії, опубліковано більш ніж 400 наукових праць, в тому числі видано 4 монографії, отримано 26 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, захищено одну докторську і 26 кандидатських дисертацій.

НЕЛІНІЙНА МЕХАНІКА ДИСКРЕТНИХ МАТЕРІАЛІВ, НОВІ КОМПОЗИЦІЙНІ АНТИФРИКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ТА МАСТИЛА

Науковий керівник - д.т.н., академік АБУ, професор Ковтун В.В. Проводяться дослідження законів деформування і руйнування дискретних матеріалів та їх контактної взаємодії з робочими органами машин в технологічному процесі. Ведуться дослідження розробки проблем нових композиційних антифрикційних матеріалів, в основі яких термостійкий полімер, а в якості наповнювачів використовуються модифіковані вуглицеві та інші волокна. Розроблені флубон і графелон відзначаються високою зносостійкістю, низьким коефіцієнтом тертя, що перевищує показники кращих зарубіжних аналогів. Розроблені композиції трансмісійних та пластичних мастил з добавками металокомплексних присадок та охолоджуючі змащувальні рідини на базі ріпакової оливи, які є екологічно чистими. Науковцями школи захищено 2 докторських і 5 кандидатських дисертацій, видано 3 монографії, 2 підручники, опубліковано понад 250 наукових праць, одержано 32 авторських свідоцтва і патенти.

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ВАЖІЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ

Науковий керівник - д.т.н., професор Кіницький Я.Т. Наукові дослідження включають: - розробку інженерних методів аналізу та оптимального синтезу шарнірно-важільних механізмів і побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки, а також інших перспективних механізмів з розробкою програмних продуктів для ЕОМ; - розробку навчально-методичних комплексів (підручників, навчальних посібників, дидактичних матеріалів) з теорії механізмів і машин та інших дисциплін кафедри. За результатами досліджень захищено 1 докторську і 5 кандидатських дисертацій, видано 1 монографію, 8 підручників і навчальних посібників, опубліковано понад 300 наукових праць, одержано 20 авторських свідоцтв і патентів.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ І ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Науковий керівник - д.е.н., академік АІНУ, МАІ, професор Орлов О. О. В рамках цього напрямку досліджуються проблеми методології і методики, технології і процедури використання ринкових інструментів в плануванні діяльності промислових підприємств. Ціллю дослідження є створення гнучкої системи планування, що враховує вплив ринкової кон`юнктури і адаптованої до реальних умов роботи підприємництва. Науковцями школи захищено 3 докторські і 15 кандидатських дисертацій, видано 8 підручників і навчальних посібників, 4 монографії, опубліковано понад 400 наукових праць.

КІБЕРНЕТИКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник - д.е.н., академік АЕК, професор Завгородня Т. П. Проводяться комплексні дослідження у напрямку реалізації методології управління підприємствами. Основна мета – інтегрування основних законів і принципів загальної кібернетики в науково-практичні знання, доповнення цих знань новими закономірностями при побудові системи управління. Специфіка цього напрямку полягає у формуванні засобів і норм управління підприємствами; у створенні теорії відхилень в економіці; в формуванні баз знань науково-практичного характеру в даній сфері діяльності. За результатами досліджень захищено 2 докторські і 15 кандидатських дисертацій, видано 3 підручники, 7 монографій, 1 довідник, 430 публікацій.

ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА ТЕРТЯ ТА ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

Науковий керівник - д. Т. Н., академік АІН і УАТ, професор Шевеля В. В. Проводяться комплексні дослідження, спрямовані на підвищення працездатності металевих та металополімерних трибосистем в режимі однонаправленого та вібраційного тертя стосовно виконуючих механізмів, гідросистем, підшипників ковзання, робочих органів машин по переробці пластмас тощо. Контактні явища та поверхнева міцність твердих тіл розглядаються з позицій розвинених школою наукових напрямків – трибореології, трибохімії та металофізики тертя. Вивчається вплив процесів контактної взаємодії на міцність металів в умовах дії тривалих динамічних та статистичних навантажень (фреттинг-втома, корозійне розтріскування). Науковцями школи захищено 5 докторських і 22 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 350 наукових праць та отримано 27 авторських свідоцтв та патентів.

РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ В КОТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Науковий керівник - д. п. н., професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Бідюк Н.М. Наукові дослідження проводяться з таких напрямів: теоретичні і методичні засади професійної підготовки фахівців у системах вищої освіти зарубіжних країн; проблеми навчання та виховання учнів в системах дошкільної та шкільної освіти за кордоном; професійне вдосконалення виробничого персоналу в контексті неперервної освіти; забезпечення здорового способу життя студентської молоді за кордоном; післядипломна освіта у зарубіжному досвіді; система освіти дорослих у зарубіжних країнах; сучасні тенденції розвитку освіти за кордоном. Науковцями школи захищені 1 докторська і 18 кандидатських дисертацій, видані 2 монографії, 8 підручників, опубліковано понад 250 статей.

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ, ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України та Академії економічних наук України Нижник В.М. Наукові дослідження проводяться в кількох напрямах: прогнозування та реалізація механізмів інноваційного розвитку України на шляху до Європейського Союзу; механізми забезпечення економічної безпеки України в розвитку інтеграційних процесів; механізми регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств за умов інтеграції України до ЄС; формування механізмів регулювання соціального захисту, міграційних процесів населення України; удосконалення форм та систем оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн Європейського Союзу; соціально-економічні аспекти управління якістю та конкурентоспроможністю робочої сили за умов становлення ринку праці в Україні; механізми підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу України за умов розвитку міжнародних відносин; інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів України в контексті європейської інтеграції; розробка механізмів оцінки і мотивації праці персоналу промислових підприємств; механізми управління фінансовими ресурсами та прибутковістю підприємств машинобудування та легкої промисловості; механізми підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів; механізми формування якості та конкурентоздатності вітчизняних товарів за умов членства в СОТ. Під науковим керівництвом д.е.н., проф. Нижника В.М. науковцями школи захищено 5 докторських і більше 60 кандидатських дисертацій, видано 18 індивідуальних та колективних монографій, 6 навчальних посібників.

ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПРИСТРОЇВ ГЕНЕРУВАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Науковий керівник - завідувач кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій, головний редактор журналу “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”, керівник лабораторії сонячної енергетики, доктор технічних наук, доцент Мартинюк В. В.Наукові дослідження проводяться в кількох напрямках: теоретичні та науково-прикладні методи та засоби багатопараметричного контролю пристроїв генерування, перетворення електричної енергії; розроблення високоефективних методів та засобів для забезпечення роботи фотоелектричних модулів в оптимальному режимі завдяки відслідковуванню точки максимальної потужності фотоектричних модулів в умовах зміни температури навколишнього середовища та рівня інсоляції, а також динамічного позиціонування робочої поверхні фотоектричних модулів під кутом 90˚ до падаючого сонячного випромінювання. Науковцями школи захищені 1 докторська і 3 кандидатських дисертацій, видані 2 монографії, опубліковано понад 100 статей, одержано 5 авторських свідоцтв і патентів.

МЕТОДИ І МОДЕЛІ КОНТАКТНОЇ ТРИБОМЕХАНІКИ, ТЕОРІЇ ВИПРОБУВАНЬ І ЗНОСОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ

Науковий керівник - д. т. н., професор Диха О.В. Наукові дослідження проводяться в наступних напрямках: створення системи розрахункових методів контактної трибомеханіки як теоретичної основи трибології; розробка моделей зношування для циліндричних трибосистем та теорії методів трибологічних випробувань; розробка розрахунково-експериментальних методів розв`язання зносоконтактних задач для технічних трибосистем різного призначення; дослідження працездатності та підвищення зносостійкості змащених трибосистем; моделювання поведінки складних триботехнічних систем розрахунковими методами. Науковцями школи захищені 4 докторські і 10 кандидатських дисертацій, видані 4 монографії, 4 навчальних посібника, опубліковано понад 300 статей, одержано 30 авторських свідоцтв і патентів.

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Науковий керівник – академік АЕН, доктор економічних наук, професор Хрущ Н.А. Наукові дослідження спрямовані на вирішення фундаментальних проблем управління діяльністю підприємницьких структур, серед яких: розробка методології формування та моделювання стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання; управління фінансово-економічною безпекою підприємницьких структур та формування стратегій їх інноваційного розвитку. Здійснюється розробка концептуально нових підходів до побудови методології стратегічного та тактичного управління діяльністю підприємницьких структур на основі моделювання економічних ситуацій у сучасному динамічному середовищі. Переможець ХІІ Хмельницького обласного конкурсу науково-дослідних робіт із врученням 1 премії в номінації «Фундаментальні НДР» у 2017 р. Здійснювала керівництво 1 докторської та 5 кандидатських дисертацій. Опубліковано: 4 монографії; 8 розділів у колективних монографіях; понад 250 наукових публікацій у фахових виданнях України та зарубіжжя, серед яких 5 у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Одержано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РЕІНЖІНІРИНГУ

Науковий керівник - академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор Ведерніков М. Д. Наукові дослідження проводяться по комплексу важливих економічних задач: мотивація праці, розрахунок розміру персональних посадових окладів працівників, аналітична оцінка професійних, ділових та особистих якостей працівників, підбір та ротація персоналу підприємства. Під його безпосереднім керівництвом було підготовлено та успішно захищено 3 кандидатські дисертації, більш ніж 50 магістерських робіт науково-дослідного характеру. Ведерніков М.Д. є автором понад 250 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі чотирьох навчальних посібників з грифом МОН: «Мотивування персоналу», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Економіка промислового підприємства» та 2 монографій, одержано понад 10 авторських свідоцтв. Ведерніков М.Д. є постійний член редколегії наукових журналів «Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки», «Людина, бізнес, держава» (Кіровоград), «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» та членом Спілки економістів України. Під його безпосереднім керівництвом виконано 7 держбюджетних науково-дослідних робіт та госпрозрахункову науково-дослідну роботу кафедри. Все це є запорукою успішної наукової діяльності в теперішній час та досягнення високих наукових результатів у майбутньому.