Аспірантура, докторатура

Аспірантура в Хмельницькому національному університеті заснована в 1988 році. Підготовка докторів наук ведеться з 2000 року.
З того часу університет підготував більше 550 кандидатів і докторів наук - висококваліфікованих спеціалістів для радіотехнічної, економічної, екологічної, промислової галузей нашої держави та п’яти країн світу. Серед них відомі науковці, педагогічні працівники, військові, фахівці найвищої кваліфікації з різних напрямів професійної діяльності, керівники потужних компаній, підприємств, організацій та установ.
Контактна інформація

Завідувач відділу аспірантури та докторантури:
Петяк Валентина Іванівна
Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, кім. 3-210
тел.: (0382) 67-55-74, факс: (03822) 67-42-65
v.petyak@ukr.net

Для іноземних громадян foreigners.khnu@gmail.comАспірантура

Докторантура

За рішенням Вченої ради університету (Протокол № 1 від 01.09.2021 р.,
Протокол № 7 від 10.11.2021р.) в університеті діє докторантура, згідно
Переліку спеціальностей 2015 р., за 8 спеціальностями:
 • 011 Освітні, педагогічні науки
 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • 051 Економіка
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 182 Технологія легкої промисловості
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.

  Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

 • в докторантурі університету за очною (денною) формою навчання;
 • шляхом самостійної підготовки наукових досягнень до захисту.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії або кандидата наук.

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВСТУПУ В ДОКТОРАНТУРУ Хмельницького національного університету (ХНУ):

 1. Публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах (SCOPUS, WoS та ін.);
 2. Наукові результати отримані при виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем, участь у національних та регіональних проєктах (підтвердження довідка НДЧ);
 3. Наявність монографій в предметній області досліджень виданих офіційно;
 4. Наявність підручників (навчальних посібників) з предметної області здобувача який подає документи до вступу в докторантуру;
 5. Наявність охоронних документів (патентів, авторських свідоцтв, свідоцтв на корисну модель (винахід), отриманих ліцензій на розробку;
 6. Участь у закордонних (міжнародних) фахових конференціях із підтвердженням особистої участі;
 7. Статті у фахових профільних журналах затверджених МОН України (кількість), та статей проіндексованих у інших НМБ (Google Scholar, Copernicus ін.).
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці подає відповідної кафедри розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради ХНУ.
Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури визначається в «Положенні про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук у Хмельницькому національному університеті» затвердженого Вченою радою університету (Протокол від 31.01.2020 р. № 7 та зі змінами - Протокол від 24.02.2022 р.).
Перелік повинен включати, зокрема:
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХНУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.
Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводиться в таки строки:
Етапи вступної компаніїЗа джерелами замовленняЗа кошти фізичних та/або юридичних осіб
Початок прийому заяв та документівТравень-червеньТравень-червень
Закінчення прийому заяв та документів від осіб5 серпня20 вересня
Засідання кафедри та Вченої ради факультету з розгляду розгорнутої пропозиції та заслуховування наукової доповіді вступникаТравень-червеньТравень-червень; Серпень-вересень
Засідання Вченої ради університету щодо рекомендації до зарахування вступника до докторантури та призначення наукового консультантаНе пізніше 30 серпня Не пізніше 30 вересня
Терміни зарахування вступниківНе пізніше 1 вересняНе пізніше 1 жовтня
Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри, щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора ХНУ.
На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта.