Університетський навчально-практичний центр

Положення про університетський навчально-практичний центр

1. Загальні положення

1.1. Навчально-практичний центр ХНУ з практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інформаційних технологій (надалі НПЦ) створюється з метою забезпечення практичної підготовки студентів, викладачів, а також підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців підприємств ІТ галузі.

1.2. НПЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", нормативно-правовими документами з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, а також цим положенням.

1.3. НПЦ, створюється на базі Хмельницького національного університету за сприяння провідних підприємств ІТ галузі хмельницької області. НПЦ здійснює свою роботу згідно з планом, погодженим з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а також провідними підприємствами ІТ галузі, та затвердженим керівником навчального закладу.

2. Завдання навчально-практичного центру

2.1. Забезпечення практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, а також підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі;

2.2. Поглиблене вивчення окремих навчальних дисциплін за погодженням з провідними підприємствами ІТ-галузі;

2.3. Внесення пропозицій щодо поліпшення професійної підготовки студентів та перепідготовки працівників ІТ-галузі;

2.4. Розроблення та впровадження у навчальний процес новітніх інтегрованих технологій, технічних та інформаційно-комунікативних засобів навчання;

2.5. Створення організаційних і матеріально-технічних умов для реалізації індивідуальних планів підготовки фахівців ІТ-галузі;

2.6. Проведення стажувань для аспірантів, докторантів та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

2.7. Створення центрів колективного користування наукоємним обладнанням;

2.8. Концентрація ресурсів на перспективних науково-технологічних напрямах на основі застосування механізму державно-приватного партнерства, у тому числі за рахунок замовлень бізнесу та зарубіжних фірм і центрів;

2.9. Реалізація програм зміцнення і поновлення матеріально-технічної бази Центру із залученням різних джерел фінансування, не заборонених законодавством;

2.10. Співпраця з навчальними (навчально-практичними) центрами інших університетів;

2.11. Співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними установами різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань НПЦ;

2.12. Проведення постійних консультацій, семінарів з практичної підготовки працівників ІТ-галузі регіону, їх інформаційне забезпечення;

2.13. Пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного прогресу і їх впровадження у виробництво, навчально-виробничий процес;

2.14. Проведення експериментальної, дослідницької діяльності з використанням нової техніки, обладнання, нових технологій.

3. Зміст діяльності навчально-практичного центру

3.1. Бере участь у реалізації державних, освітніх, соціальних та економічних програм.

3.2. Надає навчальним закладам консультативну, інформаційну, експериментальну, посередницьку допомогу з питань практичної підготовки учнів, студентів, слухачів.

3.3. Сприяє налагоджуванню ділових контактів з навчальними закладами, підприємствами, організаціями, фірмами, фондами на міжрегіональному, міжгалузевому, міждержавному рівнях з метою підвищення рівня підготовки та перепідготовки фахівців ІТ-галузі.

3.4. Здійснює зміцнення і поновлення матеріально-технічної бази, підвищення потенціалу навчального закладу, НПЦ, залучаючи різні джерела фінансування, не заборонені законодавством.

3.5. Забезпечує відповідний професійний рівень підготовки викладачів, їх компетентність, освіченість з питань практичної підготовки.

3.6. Складає з навчальними закладами, організаціями, фірмами графік проведення практичних занять та курсів підвищення кваліфікації.

3.7. Готує проекти договорів на постачання в НПЦ техніки, обладнання, інформаційних матеріалів, забезпечуючи їх збереження та роботу згідно з домовленістю.

3.8. Координує практичну підготовку в навчальних закладах регіону, надаючи відповідну методичну та консультативну допомогу.

3.9. Систематично аналізує стан економічного розвитку ІТ-галузі регіону, формує банк даних про використання в регіоні нових інформаційних технологій, обладнання та здійснює оперативне інформаційне забезпечення контингенту студентів.

3.10. Аналізує і вносить пропозиції щодо корегування навчальних програм, враховуючи особливості регіону.

3.11. Організовує та проводить перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців ІТ-галузі.

3.12. Співпрацює з провідними підприємствами ІТ-галузі, з районними державними адміністраціями, з питань забезпечення НПЦ технікою, обладнанням та навчальними матеріалами.

3.13. Співпрацює з іншими навчально-практичними центрами, організовує стажування своїх викладачів, навчання в центрах підготовки спеціалістів при регіональних представництвах зарубіжних фірм ІТ-галузі в Україні та за кордоном.

3.14. Спільно із районним органом праці та зайнятості населення, із залученням провідних підприємств ІТ-галузі регіону, прогнозує потребу в кадрах з інформаційних технологій.

4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. НПЦ створюється як структурний підрозділ Хмельницького національного університету.

4.2. Загальне керівництво НПЦ здійснює ректор університету, який призначає завідувача-методиста НПЦ.

4.3. Ректор ХНУ відповідає за роботу НПЦ, видає відповідні розпорядження та накази щодо його діяльності.

4.4. Витрати на утримання НПЦ передбачаються в загальному кошторисі витрат вищого навчального закладу з урахуванням бюджетних асигнувань, спеціальних коштів, доходів від господарсько-комерційної діяльності, а також коштів підприємств ІТ-галузі регіону. Бухгалтерія вищого навчального закладу веде самостійний баланс НПЦ.

4.5. Працівники НПЦ призначаються на посаду та звільняються з посади наказом ректора за поданням завідувача-методиста шляхом укладання з ними трудової угоди або контракту відповідно до законодавства України.

4.6. Структура та штат НПЦ затверджуються ректором, в межах лімітів видатків на утримання вищих навчальних закладів та штатного розпису.

4.7. Керівництво вищого навчального закладу та провідні підприємства ІТ-галузі забезпечують НПЦ необхідними навчальними, виробничими та службовими приміщеннями, комп'ютерною та іншою оргтехнікою і технічними засобами, необхідним обладнанням, програмним забезпеченням та устаткуванням.