ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Основні документи

Статут

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Стратегія ХНУ на 2016-2020р.р.

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Сертифікати про акредитацію

Колективний договір 2017

Колективний договір 2018

Положення про колегіальні органи

Положення про Вчену раду

Наказ про кадровий склад Вченої ради університету

Положення про наглядову раду

Склад наглядової ради

Наказ про затвердження структури університету

Наказ "Про доповнення та внесення змін до наказу "Про затвердження структури Хмельницького національного університету""

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Правила прийому

Правила прийому до ХНУ 2018

Публікації

Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до науковометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

Склад керівних органів університету

Керівництво університету

Перелік вакантних посад

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Положення про конкурсну комісію факультету

Оголошені конкурси

Кошторис та зміни до нього

Кошторис на 2018 рік (виплата академічних стипендій)

Кошторис НДЧ

Кошторис на 2018 рік (підготовка кадрів)

Антикорупційні заходи

Перелік антикорупційних заходів

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Хмельницького національного університету

Вартість дублікатів документів про освіту

Диплом бакалавра - 33,50 грн.
Диплом бакалавра з відзнакою - 33,50 грн.
Диплом спеціаліста - 33,50 грн.
Диплом спеціаліста з відзнакою - 33,50 грн.
Додаток до диплома спеціалста - 33,50 грн.
Диплом магістра - 33,50 грн.
Диплом магістра з відзнакою - 33,50 грн.
Додаток до диплома Європейського зразка - 33,50 грн.

Зразки дипломів

Річні звіти

Звіт ректора про результати виконання у 2017 році умов контракту з Міністерством освіти і науки України

    Зведений звіт про надходження та використання коштів за 2016 рік

    Звіт про надходження та використання коштів за 2017 рік

    Звіт про проведення антикорупційних заходів у 2016 році

Звiт ректора про стан фізичного виховання і спорту

    Звіт про кількість осіб , яка навчається в ХНУ

    Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного Хмельницькому національному університету (за 2017 рік)

Штатний розпис

Штатний розпис на 2017 рік

Штатний розпис науково-дослідної частини на 2017 рік

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького національного університету

Зведений штатний розпис на 2018 рік

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Річний план закупівель на 2019 рік ▼

Річний план закупівель на 2018 рік ▼

Додатки до річного плану закупівель на 2018 рік ▼

Річний план закупівель на 2017 рік ▼

Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг

Розмір плати за навчання студентів у 2018-2019нр.

Результати щорічного оцінювання

Здобувачів вищої освіти (для зареєстрованих користувачів)

Підсумки роботи НПП

Положення про щорічне рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Положення

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти

Положення про приймальну комісію

Положення про ректорат

Положення про науково-технічну раду

Положення про інформаційно-комп'ютерний центр

Положення про навчально-методичний відділ

Положення про навчальний відділ

Положення про відділ навчально-виховної роботи

Положення про факультет

Положення про Вчену раду факультету

Положення про кафедру

Положення про науково-дослідну частину

Положення про наукову бібліотеку

Положення про відділ аспірантури і докторантури

Положення про запобігання та виявлення плагіату

Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти

Положення про порядок проведення виборів ректора

Положення про студентське самоврядування

Положення про порядок проведення Конкурсу проектів науково-дослідницьких робіт

Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету щодо присвоєння вчених звань професора, доцента і старшого дослідника

Положення про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті

Стратегія розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету

Положення про центр професійного розвитку викладачів

Правила призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених

Положення про студентське конструкторське бюро

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін студентами Хмельницького національного університету

    Положення про навчальний центр заочно-дистанційної освіти Хмельницького національного університету

    Положення про підготовку фахівців наукових ступенів доктора філософії і доктора наук

    Положення про відділ кадрів

    Положення про документи про вищу освіту державного зразка, порядок їх заповнення, видачі та обліку

    Інструкція з діловодства

    Положення про відділ ліцензування, акредитації та підготовки документів про вищу освіту

    Положення про сайти

    Положення про відділ міжнародних зв'язків

    Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ХНУ

    Положення про Лабораторію інклюзивної педагогіки при кафедрі психології

    Положення про українсько-польський центр

Положення про навчальний центр з впровадження у навчальний процес норм рамок кваліфікацій з iнформацiйних технологiй та менеджменту

Положення про студентське містечко

Положення про Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

Положення про підготовку та видання монографій

Положення про діяльність Хмельницького національного університету у сфері інтелектуальної власності

     Положення про відділ інформаційного менеджменту і працевлаштування

Студентське самоврядування

Склад студентських рад

Інформація про студмістечко ХНУ

План роботи студентської ради

Рейтинги студентів

Факультет Економіки і управління

Гуманітарно-педагогічний факультет

Факультет інженерної механіки

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних систем

Факультет технологій та дизайну

Факультет міжнародних відносин

Рішення вченої ради

Рішення вченої ради

Надання інформації

Наказ про створення атестаційної комісії