№1, 2000


 • АУЛІН В.В., АУЛІНА Т.М., МАГОПЕЦЬ О.С., МАРТИНЕНКО С.А., ОСТАПЧУК М.В.

Підвищення зносостійкості деталей лазерним легуванням без оплавлення робочих поверхонь

В роботі наведено результати випробувань на зношування зразків, підлеглих лазерному загартуванню і лазерному боруванню без оплавлення поверхні. Випробування проводили за різними схемами і на різних установках: "палець-диск" - на УМТ-1, "ролик-ролик" та "ролик-спряжена колодочка" - на МИ-1М. Показана ефективність лазерних технологій, особливо лазерного легування. Висока зносостійкість після лазерного борування пояснюється протіканням процесу аномального масопереносу бору, зміною фазово-го складу та характеру текстурованості боридного шару.


 • ДОВБНЯ М.П., БОНДАРЕНКО Л.М.

Експрес-метод визначення зусиль в зубчатих, пасових передачах та їх ККД

Запропонована експериментальна установка, яка дозволить швидко знайти величину зусилля в зубцях зубчатої передачі. Методика заснована на величині різниці амплітуд коливань через деяку кількість періодів. Різниця амплітуд заміряється, а сила визначається за отриманою формулою.


 • ЧЕРНЕЦЬ М.В.

Методологія оцінки характеристик контакту та прогнозування довговічності циліндричних трибосистем ковзання з малою некруглістю елементів

Представлено узагальнений підхід кількісної оцінки характеристик трибологічного процесу при терті ковзання для триботехнічних систем з криволінійними границями їх елементів, наближеними до кола. Наведено кілька способів представлення функції тиску на трибоконтакті. З використанням розробленої математичної моделі трибопроцесу для циліндричних триботехнічних систем ковзання, що мають початкову малу технологічну некруглість різного виду, отримано співвідношення для обчислення їх ресурсу та лінійного зношування елементів. Подано чисельні розв'язки розглянутих трибоконтактних задач, використовуючи отримані представлення функції транформації контактного тиску внаслідок зношування елементів триботехнічних систем ковзання.


 • АСАТУРЯН А.Ш., ДУДАРЕНКО О.В.

Применение теории размерностей к системному анализу в трибонике

Рассмотрены прикладные контактные задачи трения и динамики. С использованием метода теории размерностей и подобия получены аналитические выражения для определения коэффициента трения и теп-ловой функции при скольжении с высокими скоростями твердых деформируемых тел. Рассмотрено контактирование неоднородных сплошных сред при качении под действием тангенциальной силы, возникающей из-за трения на поверхности соприкосновения тел. Получено аналитическое выражение для приведенного коэффициента сопротивления качению. Для деформации неоднородных сплошных сред представлено обобщение закона Герца - Динника.


 • КУЗЬМЕНКО А.Г., ЛЮБИН А.Г., КУЗЬМЕНКО В.А.

Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения

Разработана система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения, которая включает методы оценки условий работы без износа, методы определения параметров модели изнашивания, методы определения износа опор скольжения при известных параметрах модели изнашивания. Предложен метод расчета надежности опор скольжения, основанный на новом способе последовательного определения коеффициентов вариации сложной функции и приближенном решении контактной задачи с износом.


 • ДОРОФЄЄВ О.А., КОВТУН В.В.

Вплив внутрішнього тертя на процеси деформування і руйнування матеріалів різних класів

Розглядаються результати аналізу впливу внутрішнього сухого, кулонового тертя на закономірності деформування і руйнування структурних та дискретних матеріалів з метою обґрунтованого вибору для них відповідних розрахункових моделей.


 • ДЫХА А.В.

Аналитическое определение площади и объема маслоудерживающего профиля переменной глубины

Для теоретического анализа условий контактирования поверхностей, модифицированных маслоудерживающим профилем, проведено аналитическое определение площади и объема масляного профиля плоских поверхностей переменной глубины при различных способах и условиях их образования.


 • БОРОВИК О.В., РАЧОК Р.В.

Експериментальний аналіз перехідних процесів у коливальному контурі з стабілітроном

Експериментально підтверджена аналогія між механічними системами із сухим тертям і електричними контурами із стабілітроном. Підтверджено динамічні ефекти, які зумовлені впливом як сталих, так і змінних зон застою, що виникають у системах сталої і змінної мас при наявності сили сухого тертя. Проведені експериментальні дослідження підтвердили адекватність методів, що дають можливість визначати неперервні закони руху систем сталої і змінної маси та встановлювати особливості впливу на них різних видів тертя.


 • ГЛАДКИЙ Я.Н., БУРЛАКОВ А.А., ГРИПАЧЕВСКИЙ А.Н., ТИХОНОВИЧ В.В.

Износостойкость инструментальных материалов в среде газообразного водорода

В работе исследованы закономерности трения и изнашивания быстрорежущей стали Р6М5 на воздухе и в среде газообразного водорода. Установлены микромеханизмы изнашивания стали в условиях максимально приближенных к реальному процессу трения при резании. Показано, что подача в зону трения газообразного водорода существенно влияет на основные триботехнические характеристики материала быстрорежущей стали Р6М5 за счет изменения стуктуры и физико-химической ситуации в тонких поверхностных слоях.


 • ШЕВЕЛЯ В.В., ДВОРУК В.И., РАДЧЕНКО А.В.

Обеспечение триботехнических свойств композиционных материалов при абразивном изнашивании

Представлена уникальная методика испытания материалов при абразивном изнашивании. На основании полученных закономерностей определены пути регулирования триботехнических свойств композитов при различных видах абразивного изнашивания.


 • ПАСЕЧНИК А.А.

Покращання оброблюваності при нарізанні різьби

Отримані експериментальні результати, які свідчать про те, що попереднє легування воднем оброблюваного матеріалу чи різального інструмента - один із суттєвих резервів покращання оброблюваності при різьбонарізанні, стабільності забезпечення високої якості різьби. Підвищується продуктивність праці, знижується енергоємкість процесу різання, усувається защемлення та поломка мітчиків, поліпшується клас чистоти.


 • СЕМЕНЕЦ А.А.

Износостойкость полиуретановых термопластов при газоабразивном воздействии

Рассмотрена взаимосвязь между износостойкостью термопластичных полиуретанов при газоабразивном изнашивании с их химическим строением. Результаты исследований могут быть использованы для соз-дания материалов с заданным комплексом свойств и получения на их основе широкой номенклатуры изделий триботехнического назначения, работающих в условиях абразивного воздействия.


 • РОМАНОВСКИЙ Г.Ф., ХЛОПЕНКО Н.Я., КОШКИН Д.Л., МЕЛЬНИК А.В.

Влияние торцовых биений гребня на работоспособность масляной пленки упорных подшипников

Исследовано влияние торцовых биений гребня на работоспособность масляной пленки при перекосах корпусов трех типов гидродинамических упорных подшипников скольжения (УПС) высокооборотных турбомашин: с плавающим диском, упругой (подшипник Мичелла) и рычажной (подшипник Кингсбери) выравнивающими системами. Показано, что упругое опирание подушек надежно защищает масляную пленку УПС от разрушения при сравнительно больших амплитудах торцовых биений гребня и переко-сах корпуса. Инертность рычажной выравнивающей системы с присоединенными к ней массами жидкости порождает знакопеременные нагрузки на масляные слои подушек, которые являются одной из при-чин неудовлетворительной работы подшипников Кингсбери быстроходных турбомашин. Торцовые биения гребня и перекосы корпуса подшипника с плавающим диском приводят к неравномерности нагружения рабочих поверхностей трения. Обнаружены пиковые нагрузки различной интенсивности на этих поверхностях. Численный анализ подкрепляется экспериментальными исследованиями. На базе проведенных теоретических и экспериментальных исследований созданы научные основы проектирования виброустойчивых УПС турбомашин, разработаны математические модели и пакет прикладных программ, предназначенные для оптимального выбора конструктивных, технологических и эксплуатационных параметров, обеспечивающих работоспособность упорных узлов трения.


 • НЕКОЗ С.О.

Підвищення зносостійкості елементів різального комплекту м`ясорізальних машин

Зроблено аналіз роботи різального комплекту м'ясорізального вовчка з врахуванням специфіки пари тертя ніж-решітка. Запропонована конструкція складаного ножа з бронзовими вставками, яка дає можливість використати ефект вибіркового переносу. Проведені виробничі випробування розробленої конструкції ножа з різальними пластинами з сталі 40Х13 показали ефективність їх використання. Запропоновано нову конструкцію комплекту, в якій реалізовано принцип прямої пари. Проведені виробничі випробування підтвердили ефективність використання такого комплекту.


 • МАРЧЕНКО В. Л., ШАМАРІН Ю.Є.

Направленость сил трения при штамповании с вращением инструмента

Рассматривается вопрос определения направления действия сил трения на контакте заготовки и инструмента при штамповке вращающимся инструментом. В этом случае в каждой точке контактной поверхности возникают две силы, которые противодействуют двум относительным перемещениям. Показано, что при наличии проскальзывания вектор равнодействующей сил трения не совпадает с направлением полного относительного перемещения.


 • ГЛАДКИЙ Я.Н., БУРЛАКОВ А.А., БЫСЬ С.С.

Водородное изнашивание. Проблемы и реальность

Проведен обзор состояния проблемы водородного изнашивания различных материалов, который был впервые обнаружен в 60-х годах нашего столетия. Отмечено, что водородный износ проявляется практически во всех отраслях техники: нефтедобывающей и перерабатывающей, текстильной и деревообрабатывающей промышленностях, атомобильном и железнодорожном транспорте, авиации, судостроении, атомной энергетике и др.


 • СТЕЦЬКІВ О.П., МАНЬКО О.В., СТЕЦЬКО А.Є.

Вплив зміни режимів при комбінованій зміцнюючій обробці мало- і середньовуглецевих сталей на будову зміцненого шару

Розглянуто спосіб отримання зміцнюючого покриття на поверхнях низько- та середньовуглецевих сталей, який полягає в комбінованій зміцнюючій обробці (КЗО): попередньому Ni-Co-P хімічному покритті (ХП) та наступній хіміко-термічній обробці - дифузійному хромуванні. Для оптимізації процесу застосовуються нові рецептури Ni-Co-P покриття та вводиться додаткова ізотермічна витримка при дифузійному хромуванні, що дозволяє отримувати комбіновані зміцнені шари значної товщини.


 • МУСЯЛИК Я.

Структура поверхностных слоев деталей, обработаных электромеханическим ППД

Представлены результаты исследования влияния режимов электромеханического ППД деталей из сталей 55 и 40Х на изменение их структуры и характеристик приповерхностного слоя. Описана методика и уст-ройство для электромеханического ППД изделий типа валов небольших размеров.


 • ВОЛЬЧЕНКО О.І., ПАЛЮХ М.Д., ПАЛЮХ В.М., ВОЛЬЧЕНКО Д.О.

Покращання знософрикційних властивостей пар тертя гальмівних пристроїв

Розглянуто проблему надійності та ефективності гальмівних пристроїв (дисково-, барабанно- та стрічково-колодкових). Дану проблему можна вирішити різними шляхами, одним з яких є зміна властивостей довкілля в трибосистемі та введення в гальмівний механізм системи примусового інтенсивного охолодження його фрикційних вузлів. Розглянуті різні види нетрадиційного охолодження гальмівних механізмів, найефективнішим з яких є термоелектричне охолодження.


 • МАТІЇШИН М.В., СНОЗИК О.В.

Періодичне пружн ковзання несучого канату по башмаку проміжної опоры

Исследовано величины упругого скольжения несущего каната по башмаку промежуточной опоры в реальных условиях эксплуатации, когда каретка с грузом, двигаясь по канатной дороге, переходит башмак и изменяет натяжение веток каната. Получено пять закономерностей изменения упругих перемещений каната по дуге контакта с башмаком. Полученные формулы дают возможность определить величину уп-ругого перемещения точек каната по башмаку в любом сечении по дуге контакта.


 • ВОВК Л.П.

О динамическом изнашивании структурно – неоднородных элементов конструкции прямоугольной формы

Рассматривается задача динамического деформирования и износа поперечно – неоднородных деталей машин прямоугольного сечения. Представлена математическая модель задачи, включающая систему дифференциальных уравнений движения, граничные условия, определяющие условия контакта на боковой поверхности детали и условия сопряжения механических характеристик на стыке областей, составляющих сечение. Аналитическое решение строится при помощи модификации метода суперпозиции. Учет особенностей характеристик волнового поля в окрестности внутренних и внешних границ сечения позволяет оптимизировать процесс решения и исследовать влияние геометрических и упругих характеристик сечения на спектр резонансных частот и интенсивность изнашивания, что позволяет указать наиболее неблагоприятные в прочностном смысле условия эксплуатации деталей указанной формы.


 • ДЕРКАЧ В.В.

Розробка методичних положень розрахунку зносу циліндра екструдера з урахуванням динаміки процесу переробки

Розроблено інженерну методику розрахунку зносу циліндрів екструдерів, використовуючи мінімальну кількість експериментальних даних. Аналіз основних параметрів, що характеризують переробку полімерів, показав, що узагальненим показником є потужність, що витрачається у кожному перетині циліндра. При певних допущеннях знос V по довжині циліндра прямо пропорційний енергії, що витрачається W: V=kW. Величина k визначається експериментально при випробуванні матеріалу на зношування з постійним значенням сили тертя. По наведеній методиці визначається функція розподілу потужності щодо довжини циліндра та значення критичної щільності енергії. Цих даних достатньо для побудови епюри зносу по його довжині.


 • СТОРОЖЕВ В.П., ЕВДОКИМОВА А.Н.

Повышение рабочих характеристик поверхностных слоев дейдвудных валов при их восстановлении

Приведена технология восстановления дейдвудных валов с использованием наплавки, обработки резцами и обкаткой роликами. Показано, что свойства восстановленных поверхностных слоев этих валов могут быть значительно улучшены путем применения упрочняющего шлифования, формирующего белые слои с повышенной износостойкостью.


 • ЕВДОКИМОВ В.Д., КОШАРСКАЯ Л.В.

Влияние комбинированной обработки электромагнитным полем и высокоскоростным трением на износостойкость углеродистых сталей

Приводятся результаты исследований по влиянию электромагнитных полей и высокоскоростного трения скольжения на износостойкость конструкционных сталей. Показано, что такое комбинированное воздействие на поверхностные слои способно значительно увеличить их износостойкость при условии применения режимов обработки, при которых образуются высококачественные белые слои. Делается вывод о перспективности развития исследований для разработки эффективного технологического метода упроч-нения стальных деталей.


 • КУЗЬМЕНКО А.Г., БЕЛЬКОВА И.В.

Расчетно-эксперементальная оценка износа одежды

Предложены математические модели установившегося (равномерного) и неустановившегося (неравномерного) изнашивания тканей. Даны зависимости и процедуры для определения параметров этих моделей по результатам испытаний на износ на стандартной установке ТИ-1М. Предложены зависимости для определения износа разных мест одежды при использовании параметров моделей изнашивания и эксплуатационных характеристик нагружения - давления и пути трения, заданных в виде монотонных или дискретных функций.