Науковий журнал "ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА"

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (щоквартально).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

Внесено до переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки»: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 54 від 25.01.2013 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 січня 2013 року»

Рекомендація до друку: Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Хмельницького національного університету (протокол № 13 від 29.06.2011).

З лютого 2014 року публікація англомовної онлайн-версії журналу «Порівняльна професійна педагогіка» здійснюється видавництвом De Gruyter Open (Німеччина) “Comparative Professional Pedagogy”. Online ISSN 2353-9518.

Міжнародний науковий фаховий журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 23 міжнародних науковометричних баз:
Baidu Scholar
Cabell’s Directory
CEJSH (The CentralEuropeanJournalofSocialSciences and Humanities)
Celdes
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
DOAJ
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
ERIC (Education Resources Information Center)
Genamics Journal Seek
Google Scholar
J-Gate
Journal TOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
ReadCube
ResearchGate
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDOne (TDNet)
WanFang Data
WorldCat (OCLC)

НАУКОВА РАДА

Голова:
Кремень В. Г. – д. Філос. Н., проф., дійсний член НАН і НАПН України, Президент НАПН України
Члени:
Матвієнко О. В. – д. Пед. Н., проф., Київський національний лінгвістичний університет
Ничкало Н. Г. – д. Пед. Н., проф., дійсний член НАПН України, акад.-секр. Від-ня проф. Освіти і освіти дорослих НАПН України
Скиба М. Є. – д. Тех. Н., проф., чл.-кор. НАПН України, ректор Хмельницького національного університету
Хомич Л. О. – д. Пед. Н., проф., Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:
Бідюк Н. М. – д. Пед. Н., проф., Хмельницький національний університет
Заступник головного редактора:
Авшенюк Н. М. – к. Пед. Н., с. Н. С., Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України
Відповідальний секретар:
Садовець О. В. – к. Пед. Н., доц., Хмельницький національний університет
Технічний секретар:
Комочкова О. О. – викладач, Хмельницький національний університет

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ


Десятов Т. М. – д. Пед. Н., проф., Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Жуковський В. М. – д. Пед. Н., проф., Національний університет «Острозька академія»
Козубовська І. В. – д. Пед. Н., проф., Ужгородський національний університет
Лещенко М. П. – д. Пед. Н., проф., Ін-т інформ. Технологій та засобів навчання НАПН України
Лук’янова Л. Б. – д. Пед. Н., проф., Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України
Огієнко О. І. – д. Пед. Н., проф., Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України
Петрук Н. К. – д. Філос. Н., проф., Хмельницький національний університет
Пуховська Л. П. – д. Пед. Н., проф., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Семеног О. М. – д. Пед. Н., проф., Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України
Торчинський М. М. – д. Філол. Н., проф., Хмельницький національний університет
Третько В. В. – д. Пед. Н., проф., Хмельницький національний університет
Гуревич І. Р. – д. Філол. Наук, проф., дир. Інституту обробки знань Дармштадського технічного університету, Німеччина
Іванова С. В. – д. Філос. Н., проф., дир. ФДНУ «Інститут теорії та історії педагогіки РАО», Державний радник Російської Федерації I класу
Кішш Я. – д. Психол. Наук, проф., Дебреценський університет, Угорщина
Криньські А. – кс., д. Хабіліт., проф., ректор-засновник Полонійної Академії в Ченстохові, Польща
Норман Дж. – д. Соц. Р., проф., Університет Бригама Янга, США
Шльосек Ф. – д. Хабіліт., проф., дир. Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, іноземний член НАПН України, голова наукового товариства «Польща–Україна», Польща

Мова видання: Англійська.

Проблематика статей журналу охоплює: теоретико-методологічні засади порівняльної педагогіки, сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти, вирішення соціально-педагогічних проблем розвитку освітніх систем у ЗАРУБІЖНОМУ ДОСВІДІ.

Для здійснення публікації в журналі «Порівняльна професійна педагогіка» матеріали приймаються щоквартально до 20 лютого/20 травня/1 вересня/20 листопада на електронну скриньку:

comprofped@gmail.com

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ РУКОПИСІВ