Збірник «Поділля. Філологічні студії»

Кафедра української філології запрошує здійснити публікацію у п’ятнадцятому випуску збірника «Поділля. Філологічні студії»
01.05.2022
Кафедра української філології Хмельницького національного університету запрошує здійснити публікацію у п’ятнадцятому випуску збірника наукових (студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів тощо) «Поділля. Філологічні студії».
Статті та повідомлення обсягом від 3 до 8 сторінок слід подавати у форматі RTF до 1 травня 2022 року. Додатково (окремим файлом) повідомляються такі дані: 1) прізвище, ім’я, по батькові автора; 2) місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада викладача або: курс, факультет і навчальний заклад, у якому навчається студент, магістрант або аспірант; прізвище, ім’я, по батькові його наукового керівника, посада (вчене звання, науковий ступінь); 3) електронна адреса для листування; контактний телефон.
Матеріали оформляються за таким зразком:
1) прізвище та ім’я автора (авторів), курс, навчальний заклад – справа вгорі (14 кегль, напівжирний курсив);
2) прізвище наукового керівника – справа нижче (14 кегль, напівжирний курсив);
3) назва статті – у центрі великим літерами (14 кегль, напівжирний шрифт);
4) через рядок з абзацу – анотація українською мовою (3–5 рядків, 12 шрифт, курсив); з нового рядка – ключові слова (4–5 слів, курсив; заголовковий термін (ключові слова) – жирний курсив);
5) текст статті – через рядок (14 кегль, звичайний шрифт (приклади – курсивом); поля: вгорі, внизу, зліва і справа – 2 см; абзацний відступ – 1 см; міжрядковий інтервал – 1,5);
6) «Список використаної літератури» – у центрі з наступного рядка (14 кегль, напівжирний курсив);
7) всі використані джерела наводяться в алфавітному порядку відповідно до чинних стандартів (14 кегль, звичайний шрифт; кожне джерело – з нового рядка). Посилання – за зразком [2, с. 32], де перша цифра – порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки.

ЗРАЗОК

Венгер Анастасія, студентка групи СОУ-17-1
Науковий керівник – Папушина В. А.

ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ ПОВІСТІ-ПРИТЧІ ЕРНЕСТА ХЕМІНГУЕЯ «СТАРИЙ І МОРЕ»

У статті розкрито філософський зміст повісті Е. Хемінгуея «Старий і море», яка відзначена високою мудрістю письменника. Підкреслено, що у творі знайшли втілення справжній гуманістичний психологізм і глибокий філософічний зміст.
Ключові слова: Ернест Хемінгуей, повість-притча, «Старий і море», філософський зміст.
Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають загальній тематиці збірника або не оформлені відповідно до вказаних вимог.
Видання безкоштовне.
Збірник плануємо завершити до 1 червня 2022 року.
Матеріали надсилати за електронною адресою: mina@ukr.net або ukrfilol@ukr.net
Контактний телефон: 096-95-93-660 (Торчинський Михайло Миколайович), 068-013-41-12 (Янчишин Анатолій Миколайович)

06.10.2021