Наукові школи

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯ

Науковий керівник і співзасновник
– кандидат економічних наук, доцент
МАТЮХ Сергій Анатолійович
Науковий керівник і співзасновник
– доктор економічних наук, професор
РУДНІЧЕНКО Євгеній Миколайович
Наукова школа створена у 2012 році і налічує 2 доктори наук та 5 кандидатів наук. Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: Формування системи економічної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівні; формування концептуальних положень забезпечення економічної безпеки держави; удосконалення інституційного середовища функціонування вітчизняних суб’єктів господарювання з позиції національної економічної безпеки; розробка адаптаційних механізмів функціонування системи економічної безпеки організацій; ресурсне забезпечення системи економічної безпеки промислових підприємств; оцінювання і моделювання впливу суб’єктів реалізації фіскальної функції держави на економічну безпеку підприємств.
За час існування наукової школи її колективом виконано 2 фундаментальних та 5 прикладних наукових досліджень; проведено 2 міжнародні науково-практичні конференції; захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; опубліковано 6 монографій; видано підручник та 2 навчальних посібники; опубліковано понад 300 публікацій у фахових виданнях України та за кордоном (з них більше 20 у Scopus та WoS).
Представники наукової школи були експертами проєкту «Адвокаційна кампанія у сфері зовнішньоекономічної діяльності на місцевому рівні» у рамках проєкту «Діалог зі сприяння торгівлі» за сприяння Європейського Союзу та приймали участь у реалізації міжнародних наукових проєктів TEMPUS та інших.

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Науковий керівник і співзасновник
– доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України
СКИБА Микола Єгорович
Наукова школа створена у 2005 році і налічує 3 доктори наук та 10 кандидатів наук
За час існування наукової школи її колектив створив дві наукові лабораторії – «Лабораторію мехатроніки та робототехніки» та «Лабораторію енергозберігаючих технологій», два навчально-наукових центри – «Центр швейного устаткування фірми BRUCE» та «Центр систем автоматизації і електроприводів SIEMENS»; виконано 5 держбюджетних наукових проєктів на замовлення МОН України та 4 госпдоговірних теми; опубліковано понад 500 наукових статей (в тому числі 35 статей у виданнях, що проіндексовані у Scopus та WoS), опубліковано 12 монографій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, отримано 82 авторських свідоцтва та патенти на винаходи.
Науковці школи беруть активну участь у міжнародних стажуваннях та конференціях у закладах вищої освіти країн ЄС, а саме: у Технологічно-природничому університеті (м. Бидгощ, Польща), в університеті «Люблінська Політехніка» (Польща). До здобутків наукової діяльності школи відноситься і науковий проєкт за грантовою програмою «International Visegrad Fund».

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Науковий керівник
– доктор економічних наук,
МИКОЛЮК Оксана Анатоліївна
Засновник
– доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
заслужений діяч науки і техніки України
ВОЙНАРЕНКО Михайло Петрович.
В рамках наукової школи здійснюються дослідження з проблем реформування економіки України через пошук нової парадигми економічного розвитку України і Подільського регіону; розробки концепцій залучення інвестицій та впровадження інновацій в регіональну економіку на засадах кластерних технологій об’єднання підприємницьких структур; удосконалення систем управління господарськими об’єктами у промисловості та сфері послуг через побудову оптимальних варіантів організаційних структур суб’єктів господарювання; удосконалення фінансових показників діяльності підприємств (установ) та системи оподаткування; розробки та удосконалення систем оплати праці; трансформації національної системи обліку до міжнародних стандартів тощо.
Керівництво 4 докторськими і 38 кандидатськими дисертаціями. Опублікував понад 450 наукових праць, в тому числі 34 наукових монографій, 12 підручників і навчальних посібників 6 брошур, в тому числі 6 книг і 17 статей опубліковано за кордоном. 6 наукових статей опубліковані в журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science, одержано 2 авторських свідоцтва

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ, ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Науковий керівник і засновник
– доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
академік Академії наук вищої школи України
та Академії економічних наук України
НИЖНИК Віктор Михайлович
Школа створена у 2005 році, налічує 10 докторів та 65 кандидатів наук.
Наукові дослідження проводяться в кількох напрямах: прогнозування та реалізація механізмів інноваційного розвитку України на шляху до Європейського Союзу; механізми забезпечення економічної безпеки України в розвитку інтеграційних процесів; механізми регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств за умов інтеграції України до ЄС; формування механізмів регулювання соціального захисту, міграційних процесів населення України; удосконалення форм та систем оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн ЄС; соціально-економічні аспекти управління якістю та конкурентоспроможністю робочої сили за умов становлення ринку праці в Україні; механізми підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу України за умов розвитку міжнародних відносин; інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів України в контексті європейської інтеграції; розробка механізмів оцінки і мотивації праці персоналу промислових підприємств; механізми управління фінансовими ресурсами та прибутковістю підприємств машинобудування та легкої промисловості; механізми підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів; механізми формування якості та конкурентоздатності вітчизняних товарів за умов членства в СОТ.
Під науковим керівництвом д.е.н., проф. Нижника В.М. науковцями школи захищено 5 докторських і більше 60 кандидатських дисертацій, видано 18 індивідуальних та колективних монографій, 6 навчальних посібників.

ІННОВАЦІЇ У ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ

Науковий керівник і засновник
– доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України,
академік Академії інженерних наук України,
академік Міжнародної академії інформатизації,
член обласної спілки економістів
ОРЛОВ Олівер Олексійович
Наукова школа заснована у 1987 році і налічує 4 доктори наук та 38 кандидатів наук.
На початку заснування наукової школи у 1987 р. під керівництвом Орлова О.О. була створена лабораторія при Мінпобуті Української РСР з обсягом фінансування 500 тис. крб. терміном на 5 років. Під керівництвом Орлова О.О. було виконано 5 держбюджетних науково-дослідних робіт у тому числі одна спільна з вченими Словаччини, укладено чотири госпдоговірні теми з підприємствами м. Хмельницького і області. Опубліковано 8 монографій, в т.ч. у ФРН, три розділи у зарубіжних монографіях, 350 статей у т.ч. 4 у Scopus, зареєстровано 5 авторських свідоцтв.
Керівник наукової школи Орлов О.О. у 1999р. нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти». За його керівництва захищено 38 кандидатських і чотири докторських дисертації.

НАУКОВІ І ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЗМІЦНЕНИХ ПОВЕРХОНЬ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Науковий керівник і засновник
– доктор технічних наук, професор
СТЕЧИШИН Мирослав Степанович
Наукова школа створена у 2010 році і налічує 2 доктори наук та 5 кандидатів наук.
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: технологія і практика розробки технологій поверхневого зміцнення конструкційних матеріалів безводневим азотуванням в тліючому розряді (БАТР) з автономними енергетичними режимами; дослідження процесів корозійно-механічного руйнування поверхонь деталей машин зміцнених азотуванням і нанесенням композиційних електролітичних покриттів; теоретичні та практичні дослідження підвищення корозійно-механічної зносостійкості полімерних матеріалів фторуванням.
Колектив наукової школи створив Подільський науковий фізико-технологічний центр (ПНФТЦ) при Хмельницькому національному університеті, оснащений необхідними установками для азотування, обладнанням і апаратурою для дослідження процесів БАТР, фізико-хімічних, трибо логічних, корозійних, корозійно-механічних властивостей зміцнених поверхонь матеріалів, а також полімерних покриттів.
На базі досліджень проведених в ПНФТЦ захищено 4 докторські і 7 кандидатських дисертацій, виконано 7 держбюджетних наукових проектів на замовлення МОН України. Опубліковано понад 700 наукових робіт в тому числі 6 монографій, отримано 45 авторських свідоцтв та патентів України.

АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ МЕХАНІЗМІВ ТА МАШИН

Науковий керівник
– доктор технічних наук, професор,
директор центру SolidWorks
ХАРЖЕВСЬКИЙ В’ячеслав Олександрович
Засновник
– доктор технічних наук, професор
КІНИЦЬКИЙ Ярослав Тимофійович
Наукова школа створена у 1997 році і налічує 2 доктори наук та 5 кандидатів наук
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: розробка теоретичних основ та інженерних методів аналізу та оптимального синтезу шарнірно-важільних напрямних механізмів, механізмів із зупинкою вихідної ланки, а також інших перспективних механізмів із розробкою відповідного програмного забезпечення; розробка навчально-методичних комплексів (підручників, навчальних посібників) з теорії механізмів і машин та інших дисциплін машинобудівного напрямку; оптимальне проектування та розрахунок деталей машин, механізмів та конструкцій з використанням технологій комп’ютерного моделювання SOLIDWORKS.
За результатами досліджень захищено 2 докторські і 5 кандидатських дисертацій, видано 4 монографії, 8 підручників та навчальних посібників, опубліковано понад 400 наукових праць, одержано 30 авторських свідоцтв та патентів, виконано 3 держбюджетні науково-дослідні роботи та 15 госпдоговірних тем. В рамках діяльності наукової школи у 2011 році був створений Центр SOLIDWORKS університету. Отримані міжнародні гранти на придбання і щорічне оновлення інженерного програмного забезпечення від компаній SOLIDWORKS Corp. (з 2006 року), HCL Technologies, Intermech (з 2010 року), PTC Onshape (з 2021 року).

МЕТОДИ І МОДЕЛІ КОНТАКТНОЇ ТРИБОМЕХАНІКИ, ТЕОРІЇ ВИПРОБУВАНЬ І ЗНОСОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ

Науковий керівник
– доктор технічних наук, професор
ДИХА Олександр Володимирович
Засновник
– доктор технічних наук, професор
КУЗЬМЕНКО Анатолій Григорович
Наукова школа створена у 1990 році і налічує 3 доктори наук та 15 кандидатів наук.
За час існування наукової школи її колективом створено наукову лабораторію «Теоретичної та експериментальної трибології»; виконано 3 держбюджетні наукові проекти на замовлення МОН України та 5 госпдоговірних тем; опубліковано більше 300 наукових статей (40 статей у виданнях, що проіндексовані у Scopus та WoS), отримано 35 патентів на винаходи, видано10 наукових монографій у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
З 1996 року представниками наукової школи разом із польськими колегами з університету «Люблінська Політехніка» видається міжнародний українсько-польський науковий журнал «Problems of Tribology».
В рамках спільних досліджень, наукових стажувань (ERASMUS KA1), спільних публікацій укладені договори і відбувається тісна міжнародна наукова співпраця представників наукової школи з науковцями університету Вітовта Великого (м. Каунас, Литва); Технологічно-природничого університету (м. Бидгощ, Польща); університету «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Польща).

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Науковий керівник і засновник
– академік АЕН, доктор економічних наук України, професор,
член Спілки економістів України
ХРУЩ Ніла Анатоліївна
Наукова школа створена у 2013 році і налічує 5 докторів наук та 20 кандидатів наук. Наукові дослідження спрямовані на розробку концептуально нових підходів до побудови методології стратегічного і тактичного управління діяльністю підприємницьких структур на основі моделювання економічних ситуацій та впровадження інноваційних авторських концепцій і прикладних розробок у господарську діяльність та сучасну українську науку
За час існування наукової школи її колективом: створено «Лабораторію стратегічних досліджень в економіці»; започатковано періодичний науковий журнал «Modeling the development of the economic systems»; виконано 3 держбюджетних НДР на замовлення МОН України та 6 госпдоговірних НДР; проведено 8 міжнародних і 8 всеукраїнських науково-практичних конференцій (у т.ч. конференцію «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами» (SMTESM-2019) із індексацією матеріалів у наукометричних базах CPCI (Web of Science), CNKI, Google Scholar та ін.; захищено 12 докторських та 16 кандидатських дисертацій; опубліковано понад 600 наукових праць: 16 монографій та 35 розділів у колективних монографіях; 15 навчальних посібників; понад 300 фахових статей; понад 37 публікацій індексованих у Scopus та Web of Science; отримано 10 авторських свідоцтв.
Колектив наукової школи – переможець Хмельницьких обласних конкурсів НДР: ХІІ із врученням 1 премії в номінації «Фундаментальні НДР» (2017 р.) та ХV із врученням 3 премії в номінації «Прикладні/фундаментальні НДР» (2020 р.). Представники наукової школи беруть активну участь у міжнародних стажуваннях, конференціях, реалізації міжнародних наукових проектів TEMPUS та ін., є експертами і членами редколегій українських і міжнародних фахових видань.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОГО ОДЯГУ

Науковий керівник і засновник
– доктор технічних наук, професор
СЛАВІНСЬКА Алла Людвигівна
Наукова школа створена у 2004 році і налічує 3 доктори наук та 7 кандидатів наук.
За час існування наукової школи її колективом виконано 2 прикладні держбюджетні теми, започатковано 2 стартап-проєкти, захищено 3 докторські і 11 кандидатських дисертацій, видано 3 монографії, 13 навчальних посібників з грифом МОН України та грифом Вченої ради ХНУ, 1 словник, 8 патентів, 5 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми, опубліковано більше 350 наукових праць у фахових виданнях України та за кордоном, в тому числі 10 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Колективом школи проведено 5 всеукраїнських і 2 міжнародні науково-практичні конференції.
Представники наукової школи є експертами і членами редколегій українських і міжнародних фахових видань, а також приймають активну участь у підготовці та реалізації міжнародних наукових проєктів.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Науковий керівник
– доктор технічних наук, професор
ГОВОРУЩЕНКО Тетяна Олександрівна
Засновники

– доктор технічних наук, професор
ЛОКАЗЮК Віктор Миколайович

– доктор технічних наук, професор
ПОМОРОВА Оксана Вікторівна
Наукова школа створена у 1995 році і налічує 4 доктори наук та більше 25 кандидатів наук. За весь час існування наукової школи її колективом захищено 4 докторських та 25 кандидатських дисертацій; успішно виконані 6 держбюджетних і 5 госпдоговірних тем, 7 грантових проєктів TEMPUS та ERASMUS+; опубліковані 10 навчальних посібників та 4 монографії (у т. ч. 1 англомовну монографію у закордонному видавництві); створено фаховий науковий журнал «Комп'ютерні системи та інформаційні технології». Колектив наукової школи має більше 50 публікацій, індексованих в наукометричних базах Scopus, Web of Science.
Представники наукової школи беруть активну участь у міжнародних стажуваннях, конференціях, симпозіумах (Польща, Швеція, Австрія, Іспанія, Угорщина, Румунія, Франція, Чехія. Словаччина), є членами редколегій вітчизняних та міжнародних фахових видань, а також видань, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science. Керівник наукової школи проф. Говорущенко Т.О. є лауреатом Премії ВРУ для молодих учених за 2019 рік. Науковці школи отримували та отримують Стипендію КМУ для молодих вчених

ПОРІВНЯЛЬНА ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІКА. РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

Науковий керівник і засновник
– доктор педагогічних наук, професор
БІДЮК Наталя Михайлівна
Наукова школа створена у 2011 році, налічує 5 докторів наук та 20 кандидатів наук.
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: теоретичні і методичні засади професійної підготовки фахівців у системі вищої освіти зарубіжних країн; розвиток зарубіжних педагогічних систем, педагогічне наставництво; післядипломна освіта та професійний розвиток фахівців у світовому досвіді; освіта дорослих у зрубіжних країнах; міжнародна мобільність та сертифікація фахівців.
За час існування наукової школи її колективом створено: «Центр порівняльної професійної педагогіки»; захищено 5 докторських і 20 кандидатських дисертацій; видано 5 монографій, 20 навчально-методичних праць; опубліковано понад 300 статей у фахових виданнях України та за кордоном (з них 15 у SCOPUS та WoS); проведено 9 міжнародних науково-методологічних семінарів «Розвиток порівняльної професійної педагогіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів»; створено фаховий науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка». Представники наукової школи беруть активну участь у міжнародних стажуваннях (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Польща та ін.) для вивчення нових тенденцій та підходів в професійній освіті з метою впровадження інноваційних ідей зарубіжного досвіду в освітньому просторі України.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ

Науковий керівник і засновник
– доктор педагогічних наук, кандидат психологічних наук, професор
РОМАНОВСЬКА Людмила Іванівна
Наукова школа створена у 2013 році і налічує 4 доктори наук та 15 кандидатів наук.
За час існування наукової школи її колективом: створено науково-дослідну лабораторію «Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю», проведено 5 Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, 4 Всеукраїнські круглі столи та науково-практичні семінари з міжнародною участю, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Сучасна соціально-економічна та правово-демократична ситуація в Україні. Шляхи розвитку України очима молоді»; захищено 4 докторських та 15 кандидатських дисертацій з педагогічних і психологічних наук; опубліковано 6 одноосібних монографій, 4 томи міжвузівської колективної монографії "Теоретико-методичні аспекти соціальної діяльності", представлено розділи у 8 колективних монографіях, видано 10 науково-методичних посібників, 3 підручники з грифом МОН України та понад 300 публікацій у фахових виданнях України та за кордоном, у т.ч. 10 публікацій у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, отримано 68 свідоцтв на авторське право на твір.
У 2019 році керівника та колектив наукової школи було нагороджено дипломом Національної академії педагогічних наук України «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі психології». Представники наукової школи приймають активну участь у реалізації міжнародних наукових проєктів TEMPUS, реалізовують спільні міжнародні дослідження у сфері соціальної роботи та родинної педагогіки, проходять наукові стажування за кордоном, є експертами і членами редколегій українських і міжнародних фахових видань.

МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН

Науковий керівник і засновник
– доктор економічних наук, професор,
віце-президент та очільник обласного осередку ГО Українська Асоціація Маркетингу,
академік Академії економічних наук України,
член Спілки економістів України
КОВАЛЬЧУК Світлана Володимирівна
Наукова школа заснована у 2006 році і налічує 2 докторів наук та 17 кандидатів наук.
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: теоретико-прикладні аспекти маркетинг-логістичної діяльності підприємств реального та некомерційного секторів економіки в процесі міжфірмової взаємодії; маркетинг-логістичне забезпечення інноваційної діяльності підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах; стратегізація маркетингової діяльності підприємств в умовах цифрової економіки.
За час існування наукової школи її колективом створено Центр маркетингових ініціатив ХНУ, опубліковано близько 1000 наукових праць за напрямами діяльності школи, з них: 25 одноосібних та колективних монографій, 10 навчальних посібників з грифом МОН, 15 публікацій у міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science, отримано 11 свідоцтв на авторське право із методик проведення маркетингових досліджень, виконано 16 держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.
За результатами наукових досліджень захищено 1 докторську та 17 кандидатських дисертацій. Представники наукової школи залучені до реалізації проєктів Української Асоціації Маркетингу, Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, Всеукраїнської спілки рекламістів України та роботи у журі міжнародного конкурсу EFFIE AWARDS UKRAINE.

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Науковий керівник і засновник
– Заслужений працівник освіти України, доктор психологічних наук, професор
ПОТАПЧУК Євген Михайлович
Наукова школа створена у 2012 році і налічує 2 докторів наук та 5 кандидатів наук.
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: психологія формування сім’янина; закономірності вибору шлюбного партнера; діагностика шлюбного потенціалу та рівня міжособистісної сумісності партнерів; сімейні ролі шлюбних партнерів та раціональний розподіл сімейних обов’язків; сімейні кризи та шляхи їх подолання; психологічна діагностика стратегій поведінки подружжя в сімейних конфліктах.
За час існування наукової школи її колективом: захищені 1 докторська і 2 кандидатських дисертацій; виконано 1 держбюджетну науково-дослідну роботу; видано 1 монографію, 3 навчальних посібника, опубліковано понад 60 статей у фахових виданнях та 2 статті у Web of Science Core Collection, одержано 7 авторських свідоцтв. Представники наукової школи є організаторами Української асоціації сімейних психологів, членами Української спілки психотерапевтів, членами редколегій українських і міжнародних фахових видань.
У 2019 р. Президент Національної академії педагогічних наук академік НАН України В. Кремень нагородив професора Є. Потапчука дипломом «За вагомий внесок у розвиток наукових шкіл у галузі психології».

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Науковий керівник і засновник
– доктор економічних наук, професор, академік АЕНУ, член Спілки економістів України,
ГОНЧАР Ольга Іванівна
Наукова школа створена у 2014 році і налічує 4 доктори наук та 10 кандидатів наук.
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: теоретико-методологічні і науково-прикладні аспекти управління потенціалом підприємства та його елементами на засадах обґрунтування ринкової концепції планування і стратегізації діяльності; застосування синергійного підходу, проактивного та адаптивного управління; формування інноваційно – інвестиційного та інформаційного забезпечення; мотивація в клієнтоорієнтованому управлінні потенціалом підприємства та соціально-економічні проблеми суспільства.
За час існування школи захищено 4 докторські та 6 кандидатських дисертацій; представники школи були керівниками та виконавцями 6 фундаментальних держбюджетних, 1 міжнародної та 5 госпдоговірних НДР; підготовлено та проведено більше 10 міжнародних науково-практичних конференцій; опубліковано 6 одноосібних та понад 30 колективних монографій, більше 250 публікацій у наукових фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях (у тому числі 26 у Scopus та Web of Science).
Представники наукової школи приймали участь у реалізації міжнародних наукових проектів TEMPUS, з 2021 р. – програми ERASMUS + , що виконується Державною вищою школою ім. С. Войцехівського в м Каліш (Польща); є експертами та членами редколегій українських та міжнародних фахових видань. Керівник школи є членом міжнародної наукової ради Інституту комерціалізації науки Куявського університету у м. Влоцлавек (Польща).

ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ПРИСТРОЇВ ГЕНЕРУВАННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Науковий керівник і засновник
– доктор технічних наук, професор
МАРТИНЮК Валерій Володимирович
На поточний момент до складу школи входять 2 доктора наук 5 кандидатів наук доцентів.
Наукові дослідження проводяться в кількох напрямках: теоретичні та науково-прикладні методи та засоби багатопараметричного контролю пристроїв генерування, перетворення електричної енергії; розроблення високоефективних методів та засобів для забезпечення роботи фотоелектричних модулів в оптимальному режимі завдяки відслідковуванню точки максимальної потужності фотоелектричних модулів в умовах зміни температури навколишнього середовища та рівня інсоляції; динамічне позиціонування робочої поверхні фотоелектричних модулів під кутом 90˚ до падаючого сонячного випромінювання.
Науковцями школи захищені 1 докторська і 3 кандидатських дисертацій, видані 2 монографії, опубліковано понад 100 статей, одержано 5 авторських свідоцтв і патентів.

ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН, ПРИЛАДІВ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Науковий керівник
– доктор технічних наук, професор
ГОРОШКО Андрій Володимирович
Засновник
– доктор технічних наук, академік МАІ, професор
РОЙЗМАН Вілен Петрович
На поточний момент до складу наукової школи входить 4 доктора наук, більше 20 кандидатів наук.
В рамках функціонування наукової школи проводяться дослідження динаміки складних технічних об`єктів, починаючи від авіаційних двигунів до пральних машин і виробів електронної техніки, розробляються методи ідентифікації, балансування та автобалансування роторів, які швидко обертаються, в тому числі таких, що мають змінний дисбаланс, розробляються методи та засоби неруйнівного контролю, діагностики та прогнозування міцності різних об`єктів, захисту радіоелектронної апаратури від механічних впливів.
За цими напрямками створені три наукові лабораторії, опубліковано більш ніж 400 наукових праць, в тому числі видано 4 монографії, отримано 26 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, захищено одну докторську і 26 кандидатських дисертацій.

КІБЕРНЕТИКА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий керівник і засновник
– доктор економічних наук, академік АЕК, професор
ЗАВГОРОДНЯ Тетяна Павлівна
Проводяться комплексні дослідження у напрямку реалізації методології управління підприємствами. Основна мета – інтегрування основних законів і принципів загальної кібернетики в науково-практичні знання, доповнення цих знань новими закономірностями при побудові системи управління. Специфіка цього напрямку полягає у формуванні засобів і норм управління підприємствами; у створенні теорії відхилень в економіці; в формуванні баз знань науково-практичного характеру в даній сфері діяльності. За результатами досліджень захищено 2 докторські і 15 кандидатських дисертацій, видано 3 підручники, 7 монографій, 1 довідник, 430 публікацій.

ЗАСТОСУВАННЯ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СТВОРЕННЯ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН

Науковий керівник
– доктор технічних наук, професор
ГОРДЄЄВ Анатолій Іванович
Засновник
- доктор технічних наук, академік АІН і УТА, професор
СІЛІН Радомир Іванович
Проводяться дослідження в галузі вивчення впливу вібраційних коливань на проходження різних технологічних процесів: автоматизація завантаження в робочу зону мілких заготовок; вібраційне зміцнення поверхневого шару; зняття та очистка заготовок від задирок; мийки деталей; знезаражування та зміна властивостей води. Ряд робіт виконано на світовому рівні і мають пріоритетний характер. За період з 1985 року підготовлено і захищено 2 докторські дисертації, 5 кандидатських дисертацій, видано 12 монографій і підручників, отримано 44 патенти на корисні моделі машин та способів, опубліковано понад 340 наукових праць.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ РЕІНЖІНІРИНГУ

Науковий керівник і засновник
– доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України
ВЕДЕРНІКОВ Михайло Данилович
Наукові дослідження проводяться по комплексу важливих економічних задач: мотивація праці, розрахунок розміру персональних посадових окладів працівників, аналітична оцінка професійних, ділових та особистих якостей працівників, підбір та ротація персоналу підприємства.
Керівник школи Ведерніков М.Д. є автором понад 250 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі чотирьох навчальних посібників з грифом МОН: «Мотивування персоналу», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Нормування праці», «Економіка промислового підприємства» та 2 монографій, одержано понад 10 авторських свідоцтв. Ведерніков М.Д. є постійним членом редколегій наукових журналів «Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки», «Людина, бізнес, держава» (Кіровоград), «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» та членом Спілки економістів України. Під його безпосереднім керівництвом виконано 7 держбюджетних науково-дослідних робіт та госпрозрахункову науково-дослідну роботу кафедри.

ІНВАРІАНТНІ П’ЄЗОРЕЗОНАНСНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРЕЦИЗІЙНІЙ РАДІОЕЛЕКТРОНІЦІ

Науковий керівник і засновник
– доктор технічних наук, доцент
ПІДЧЕНКО Сергій Костянтинович
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: багатоканальні та багаточастотні кварцові генератори із скороченим часом встановлення коливань; п’єзорезонансні коливальні системи з модульованим міжелектродним зазором; п’єзорезонансні пристрої зі скороченим часом встановлення теплового режиму резонатора; керовані низькодобротні п’єзорезонансні коливальні системи; розробка методів забезпечення високої вібраційної стабільності п’єзорезонансних пристроїв автоколивальних систем; методи та техніка ідентифікації вузькосмугових низькочастотних сигналів.
За цими напрямками створена наукова лабораторія, опубліковано більш ніж 100 наукових праць, в тому числі видано 3 монографії, отримано 14 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, захищено 4 кандидатських дисертацій, науковцями школи захищені 1 докторська і 6 кандидатських дисертацій. На поточний момент до складу школи 2 доктора наук, 6 кандидатів наук.

НАУКОВІ ОСНОВИ ТА РОЗРОБКА НОВИХ РЕЧОВИН І МАТЕРІАЛІВ ЗА ПРИРОДООХОРОННИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Науковий керівник і засновник
- доктор технічних наук, професор
МАНДЗЮК Ігор Андрійович
Сьогодні школа налічує 3 доктори наук, 5 кандидатів наук. Кадровий склад наукової школи оновлюється і поповнюється за рахунок аспірантів і докторантів.
За час існування наукової школи її колективом виконано 5 прикладних держбюджетних тем, захищено 4 кандидатських дисертацій, видано 3 закордонні монографії, 4 навчальних посібників з грифом МОН України та грифом Вченої ради ХНУ, 9 патентів, 1 свідоцтво на реєстрацію авторського права, опубліковано більше 150 наукових праць у фахових виданнях України та за кордоном, в тому числі 11 статей у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science. Продано 1 ліцензію на використання наукових розробок. Колективом школи проведено 2 міжнародні науково-практичні конференції. Виконано грантовий Польсько-український проект ”Екологічні інновації для бізнесу, за результатами виконання якого у Хмельницькому національному університеті створена «Спеціалізована лабораторія комплексних досліджень природних мінералів». Проект профінансовано Міністерством закордонних справ Республіки Польща в рамках програми Польська допомога 2015 у співпраці з Товариством «Інтеграція Європа – Схід» (м. Кельце, Польща).

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ'ЄКТА САМОТВОРЕННЯ ТА САМОЗБЕРЕЖЕННЯ

Науковий керівник і засновник
– доктор психологічних наук, професор
КОМАР Таїсія Василівна
На поточний момент до складу школи входять 2 доктори наук, 5 кандидатів наук, 2 аспіранти, 1 здобувач.
Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: розроблення концепції програми самозбереження здоров’я з відповідними критеріями та показниками рівня самозбереження психофізіологічного здоров’я студентів; впровадження в практику навчального закладу програми формування мотивацій студентів до самозбереження здоров’я на основі усвідомлення його особистісної та суспільної цінності; апробація та впровадження апаратно-програмного діагностичного комплексу в систему навчально-виховної роботи; теоретичні засади й технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення; розроблення практичних рекомендацій студентам, як суб’єктам самозбереження, за результатами експериментального дослідження.
В рамках наукової школи опубліковано понад 60 статей, одержано 5 авторських свідоцтв.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ Й РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Науковий керівник і засновник
– академік Академії економічних наук України,
академік Міжнародної академії гуманізації освіти,
доктор економічних наук, професор
СТАДНИК Валентина Василівна
Наукові дослідження здійснюються за широким спектром напрямів формування конкурентних переваг підприємницьких структур та ставлять за мету розвиток науково-методологічних підходів теорії управління і практичного управлінського інструментарію для усебічного використання потенціалу інноваційних та організаційно-структурних чинників у нарощуванні конкурентоспроможності виробничих підприємств за умов трансформації національної економіки та її входження у глобальний економічний простір. В межах наукової школи захищено 3 докторських і 8 кандидатських дисертацій, підготовлено й видано 2 підручники та 9 навчальних посібників (в т.ч. 2, виданих міжнародним колективом науковців), 17 монографій і понад 400 наукових публікацій.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Науковий керівник і засновник
– академік АНУ, кандидат економічних наук, професор
РЯСНИХ Євгенія Григорівна
Наукові дослідження проводяться у напрямку вивчення шляхів підвищення рівня управління фінансовими ресурсами сучасних підприємств задля вирішення їх стратегічних і тактичних цілей. Розробляються нові підходи до оцінки ефективності діяльності сучасних підприємств, до вибору прибуткового асортименту продукції, до нових методів аналізу прибутку, фінансової стійкості підприємств, оцінки інвестиційних проектів. На основі вказаних напрямків захищено 6 кандидатських дисертацій, видано 4 навчальних посібники, 8 монографій, більше 130 наукових статей у фахових журналах, як вітчизняних, так і зарубіжних, отримано 5 авторських свідоцтв.