Філософія

Філософія

Здібність до розумного мислення у людини не є природженою - їй необхідно навчатися, при цьому краща школа розумного мислення - засвоєння вищих досягнень філософської культури. Життєва, практична філософія є у всіх людей незалежно від того, чи знайомі вони із вченнями різних мислителів. Однак у тих, хто стикається з філософською мудрістю в юності, в період становлення особистості, процес формування переконань набуває особливих психологічних форм. Філософія, виступаючи “квінтесенцією свого часу”, як зазначав Г. Гегель, слугує для них каталізатором, прискорює процес формування світогляду, робить його всебічним і цілеспрямованим.

Філософські знання і переконання, філософська культура особистості є невід'ємним компонентом загальної культури. У філософії отримали теоретичне вираження соціальна свідомість людей, їх загальні ідеали і цінності. Філософія є інтеграційним способом духовного освоєння суспільно-історичної практики. “Щоб зрозуміти епоху або націю, - зазначив Б. Рассел, - ми повинні зрозуміти її філософію”.

Філософія як особлива форма суспільної свідомості сприяє виробленню цілісної системи поглядів на об'єктивний світ і місце в ньому людини, на відношення людини до навколишньої дійсності і самої себе, а також формує зумовлені цими поглядами основні життєві позиції цих людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності. Звичайно, світогляд - це не тільки сукупність загальних відомостей про світ. Це одночасно і усвідомлені інтереси і ідеали, правові та етичні норми, соціальні пріоритети і гуманістичні цінності, все те, що визначає вибір поведінки людини в житті. Відомо, що саме філософія дає розуміння діалектико-матеріалістичної методології природничо-наукового і соціального пізнання, сприяє формуванню творчого мислення студентів.

Природничі, математичні, технічні, соціальні науки, пізнаючи світ, розчленовують його. Синтез знання в кожній з цих наук, обмежуються її об'єктом, і тому цілісної картини світу не виникає. Таку єдину картину світу створює філософія у вигляді самих загальних законів природи, суспільства і людського мислення. Філософія, виконуючи свої функції, озброює людину знанням загальних принципів, спираючись на які вона отримує можливість орієнтуватися в складній системі знань і відносин об'єктивної дійсності, виробляє до неї своє відношення.

Велика роль філософії в обгрунтуванні подальших перспектив соціально-економічного розвитку України. Тому на сучасному етапі ми потребуємо фундаментальних досліджень у всіх сферах суспільного життя, в об'єктивних висновках, розробках і рекомендаціях суспільних наук, використанні їх в економіці і політиці на благо суспільства.

Філософія тісно сплетена з наукою, але в цілому вона нею ніколи не була, з мистецтвом, літературою, політичним життям суспільства. Вона живе не тільки в працях професійних філософів, але і у багаточислених філософських працях, написаних представниками самих різних спеціальностей. Вона проявляє себе в діяльності людей, в їх поступках. Філософія завжди говорить мовою сучасної культури.

Соціально розвинуте суспільство потребує наукові філософії, яка б забезпечувала кожного громадянина цілісним науково обгрунтованим світоглядом, ефективною методологією в усіх сферах його діяльності, розумною системою цінностей, що регулює його поведінку. Степінь розвитку людини визначається рівнем його культури. Філософія є важливим чинником, що сприяє вирішенню цього завдання. Саме через філософію людина усвідомлює свою належність до всього, що твориться в світі, розуміє свою відповідальність не тільки за власну діяльність, але і за долю свого народу і всього людства.

Слід зазначити, що філософствування - це не тільки набір визначених сюжетів і деяких термінів, - це перш за все спосіб дослідження, спосіб аналізу, спосіб роздумів. Тому філософія - це не наука, а більше, ніж наука. Філософія - це сфера дуже конкретного знання. В живій філософії історичний час пульсує, вона його виражає, вона живе ним.

Філософія - це не просто форма самосвідомості людини, рефлексії, це форма самопокладання, самовизначення людини в світі.

Акумулюючи в собі знання історії філософії, теорії філософії, соціальної філософії, філософія допомагає нам розуміти не тільки сенс історії, але і те, що відбувається в світі на сьогоднішній час. І не тільки розуміти світ, в якому ми живемо, але і революційно перетворювати його.