Торчинський Михайло Миколайович

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри


ВИКЛАДАЧ КУРСІВ:

«Сучасна українська літературна мова», «Українська ономастика»; «Культура наукової мови»; «Проблемні питання української мови»; «Методологія та організація наукових досліджень».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Торчинський М. М. Кодифікація норм правопису власних назв української мови / М. М. Торчинський // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог: Видавництво НУ «Острозька академія», 2012. – Випуск 22. – С. 25–33.
2. Торчинський М. М. Символізація бібліонімів (на матеріалі власних назв прозових творів Михайла Стельмаха) / М. М. Торчинський // М. П. Стельмах і сучасність. – Хмельницький, 2012. – С. 190–200.
3. Торчинський М. М. Денотатно-номінативна структура міфонімії як складник української ономастичної терміносистеми / М. М. Торчинський // Наукові записки. – Серія: Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2012. – Випуск 16. – С. 33–38.
4. Торчинський М. М. Особливості відмінювання власних назв / М. М. Торчинський // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог, 2012. – Випуск 31. – С. 10–14.
5. Торчинський М. М. Власні назви як складники активного і пасивного словника / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Українська філологія. – Хмельницький, 2012.– Випуск 5. – С. 189–201.
6. Торчинський М. М. Ойконімія Хмельницької області / М. М. Торчинський // Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Камʼянець-Подільський: Аксіома, 2012. – Випуск 31. Філологічні науки. – С. 158–161.
7. Торчинський М. М. Культура наукової мови : електронний навчальний посібник / М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 264 с.
8. Торчинський М. М. Концептуальність онімного простору / М. М. Торчинський // Наукові записки. – Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2013. – Випуск 115. – С. 54–60.
9. Торчинський М. М. Денотатно-номінативна структура космоорбітонімії як складник української ономастичної терміносистеми / М. М. Торчинський // Українська термінологія і сучасність. – К., 2013. – Випуск 9. – С. 95–102.
10. Торчинський М. М. Українська ономастика: історія, сьогодення, перспективи / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький, 2013. – Випуск 6. – С. 217–238.
11. Торчинський М. М. Мікротопонімія села Цівківці Новоушицького району Хмельницької області / М. М. Торчинський // Поділля. Філологічні студії. – Хмельницький, 2014. – Випуск 6. – С. 179–187.
12. Торчинський М. М. Власні назви як етнокультурні елементи / М. М. Торчинський // Проблеми сучасної лінгвістики та лінгводидактики. – Умань, 2014. – С. 51–55.
13. Торчинський М. М. Мікрогідронімія села Цівківці Новоушицького району Хмельницької області / М. М. Торчинський // Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру. – Умань, 2014. – С. 105–108.
14. Торчинський М. М. Формування лінгвістичної компетенції у студентів польських ВНЗ / М. М. Торчинський // Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції. – Кельце, Хмельницький, 2014. – С. 249–256.
15. Торчинський М. М. Систематизація власних назв в античні часи / М. М. Торчинський // Слов’янська філологія. – Умань, 2014. – С. 56–59.
16. Торчинський М. М. Структурування ономастикону за особливостями походження власних назв / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький, 2014. – Випуск 7. – С. 175–184.
17. Торчинський М. М. Проблемні питання української мови: електронний конспект лекцій / М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2014. – 334 с.
18. Торчинський М. М. Онімна система і критерії її аналізу / М. М. Торчинський // Наукові записки Тернопільського національного університету. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль, 2014. – Випуск 11. – С. 282–287.
19. Торчинський М. М. Денотатно-номінативна структура територіонімів як складник української ономастичної терміносистеми / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький, 2015. – Випуск ІХ. – С. 173–180.
20. Торчинський М. М. Етноорієнтоване виховання студентів засобами ономастики / М. М. Торчинський // Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика. – Хмельницький, 2015. – С. 202–212.
21. Торчинський М. М. Ономастична поінформованість як складник лінгвістичної компетентності людини / М. М. Торчинський // Мовна компетенція як основа професійного та соціального успіху в Європі. – Хмельницький, 2015. – С. 194–210.
22. Торчинський М. М. Власні назви телепередач: структура, словотвір, мотивація / М. М. Торчинський // Записки з ономастики. – Одеса: Астропринт, 2015. – Випуск 18. – С. 669–684.
23. Торчинський М. М. Власні назви засобів масової інформації: типологія, словотвір, мотивація/ М. М. Торчинський // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму. – Вінниця, 2016. – С. 150–159.
24. Торчинський М. М. Дериваційна структура власних назв опер / М. М. Торчинський // Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в європейський простір. – Умань: Візаві, 2016. – С. 104–106.
25. Торчинський М. М. Систематизація власних назв за їх функціонуванням у мові та мовленні / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – Хмельницький, 2016. – Випуск Х. – С. 158–163.
26. Торчинський М. М. Функціональна характеристика власних назв / М. М. Торчинський // Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i Komunikacia Międzykulturowa. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. – S. 287–300.
27. Торчинський М. М. Онімна система і критерії її аналізу / М. М. Торчинський // Europeiskie Studia Spoleczno-Gospodarcze. – Сz. 5. – Krakow, 2017. – S. 16-28.
28. Торчинський М. М. Особливості структурування українського ономастикону: термінологічний аспект / М. М. Торчинський // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск 12. – Хмельницький, 2017. – С. 252–257.
29. Торчинський М. М. Кодифікація нормативних форм власних назв в українській мові / М. М. Торчинський // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во НаУОА, 2017. – С. 17–21.
30. Торчинський М. М. Власні назви нематеріальних об’єктів: структура, диференційні ознаки, перспективи дослідження /М. М. Торчинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27) 2017. – С. 299–303.
31. Торчинський М. М. Ономастична практика студентів / М. М. Торчинський // Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, методика. – Хмельницький, 2017. – С. 169–172.
32. Торчинський М. М. Функціонування власних назв у сучасних умовах / М. М. Торчинський // Трансформації в українській світі і наукових дослідженнях: світовий контекст. – Умань, 2017. – Ч. 2. – С.173–176.
33. Торчинський М. М. Основні проблеми прикладної ономастики / М. М. Торчинський // Слов’янські мови: історія та сучасність: тези доповідей та повідомлень. – Випуск 2. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 60-63
34. Торчинський М. М. Структурування онімного простору в польській та українській мовах / М. М. Торчинський // VІІ українсько-польські діалоги: тези наукових праць міжнародної наукової конференції. – Хмельницький, 2017. – С. 28–30.

ОСНОВНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Регіональна студентська науково-практична конференція «Регіональна лексикологія: стан і перспективи» (Вінниця, 18 квітня 2012 року).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «М. П. Стельмах і сучасність» (Хмельницький, 23-24 травня 2012 року).
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму» (Вінниця, 15–16 листопада 2012 року).
4. Всеукраїнська конференція «ІІІ Наукові читання пам’яті члена-кореспондента НАН України Ю.О.Карпенка» (Одеса, 16-17 жовтня 2012 року).
5. Всеукраїнська наукова конференція «Українська лексика та фразеологія: ментальний аспект» (Кам’янець-Подільський, 22–23 листопада 2012 року).
6. Сьома міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 28-29 березня 2013 року).
7. XV Всеукраїнська ономастична конференція «Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування» (Хмельницький, 12–14 вересня 2013 року).
8. Міжнародна наукова конференція «Українська термінологія і сучасність» (Київ, 23-25 квітня 2013 року).
9. Дев’яті педагогічні читання пам’яті М. М. Дарманського «Соціально-педагогічні основи розвитку освіти в регіоні» (Хмельницький, 11 вересня 2014 року).
10. Міжнародна науково-практична конференція «Тарас Шевченко в культурному мегапросторі: історична постать, віхи творчості, дискурс» (Полтава, 26 лютого 2014 року).
11. Міжнародна науково-практична конференція «Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції» (Хмельницький, 22 жовтня 2014 року).
12. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам’яті професора Дмитра Бучка «Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки» (Тернопіль 13-14 листопада 2014 року).
13. Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 80-річчю від дня народження професора І. Денисюка «Не попіл слів, а серця жар» (Львів, 11-12 грудня 2014 року).
14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Лінгвістичне портретування сучасного соціуму» (Вінниця, 26–27 листопада 2015 року).
15. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти: надбання, реалії, перспективи» (Умань, 22–23 жовтня 2015 року).
16. Міжнародна наукова конференція «Духовний розвиток особистості в аспекті слов’янського лінгвокраїнознавства» (Хмельницький, 27 травня 2015 року).
17. XVІ Всеукраїнська ономастична конференція «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 24-26 вересня 2015 року).
18. Міжнародна науково-практична конференція «Мовні компетенції як основа для професійного та соціального успіху в Європі» (Хмельницький, 18 листопада 2015 року).
19. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Львів-Люблін, 18-20 травня 2016 року).
20. Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в європейський простір» (Умань, 20 травня 2016 року).
21. VІ Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 19-20 травня 2016 року).
22. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти» (Умань, 24 березня 2016 року).
23. Всеукраїнська наукова конференція «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи» (Умань, 25 листопада 2016 року).
24. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи» (Полтава, 23 листопада 2016 року).
25. Міжнародна науково-практична конференція «Репресії проти поляків та інших національностей на Поділлі: роль і місце в історії краю» (Хмельницький, 23-24 листопада 2016 року).
26. Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» (Умань, 25-26 травня 2017 року).
27. Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти» (Умань, 28 березня 2017 року).
28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної граматики» (Черкаси, 18 травня 2017 року).
29. Міжрегіональний науково-практичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми сучасної філології» (Умань, 4 квітня 2017 року).
30. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (Вінниця, 25-26 травня 2017 року).
31. Міжнародна наукова інтернет-конференція «Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов» (Умань, 26–27 січня 2017 року).
32. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи» (Луцьк, 2–4 вересня 2017 року).
33. VII Міжнародна конференція, присвячена пам’яті професора Юрія Шалапка «Українсько-польські наукові діалоги» (Хмельницький-Меджибіж, 18-21жовтня 2017 року).
34. ХVII Міжнародна ономастична конференція, присвячена 80-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики» (Тернопіль, 21-23 вересня 2017 року).
35. Розширений пленум Наукової координаційної ради «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності» Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України «Термінологія і термінографія України» (Хмельницький, 4–5 жовтня 2017 року).
36. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (Острог, 9-10 листопада 2017 року).
37. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (Львів, 20-22 вересня 2017 року).
38. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі» (Вінниця, 22-24 листопада 2017 року).
39. Всеукраїнська науково-практична конференція «Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи» (Умань, :29 -30 листопада 2017 року).

 

<