Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

Флубон

Тефлонові (фторопластові) покриття

мастильно-охолоджуюча емульсія-концентрат для механічної обробки металів та інших матеріалів

Мастильні матеріали і гідравлічні рідини на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи і нових присадок

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

ТЕФЛОНОВІ (ФТОРОПЛАСТОВІ) ПОКРИТТЯ

АНТИАДГЕЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. В харчовому та хімічному машинобудуванні прилипання речовин, що переробляються (харчової сировини, напівфабрикатів, готових продуктів і хімічних речовин) до робочих поверхонь деталей і вузлів машин, резервуарів, бункерів, транспортерів викликає втрати сировини і готової продукції, погіршення їх якостей, а також зниження продуктивності праці через необхідність частого очищення і змащування обладнання. Нанесення фторопластових покриттів дозволяє суттєво знизити прилипання, витрати харчової олії на змащування і великої кількості муки на підсипку (до 1 % від загальної її витрати).

АНТИФРИКЦІЙНІ ПОКРИТТЯ. Покриття з фторопластів мають низький коефіцієнт тертя, стійкі до абразивного зношування та ударів. Ці покриття сприяють відведенню теплоти через металічну поверхню, суттєво зменшують теплову напруженість вузла тертя і, крім того, забезпечують більш надійну роботу при низьких температурах.

АНТИКОРОЗІЙНІ ПОКРИТТЯ. Антикорозійний захист металічних виробів і конструкцій є найбільш ефективною областю використання властивостей полімерів, що вигідно відрізняють їх від інших матеріалів. Фторопластові покриття ефективні для захисту хімічного обладнання, що працює в агресивних середо¬вищах: ротори центрифуг, деталі фільтрів, змішувачі, ємнісне обладнання і т. ін.

Фторопластові покриття унікальні за своїми властивостями, особливо за хімічною стійкістю, вони стійкі практично до всіх хімічних речовин. Полімерна плівка руйнується лише під дією розплавів лугів і лужних металів, хлорсульфонової кислоти і деяких розчинників при температурі вище 140 С.

ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ ПОКРИТТЯ. Фторопластові покриття мають стабільні електричні властивості при високих температурах. Діелектрична проникність фторопласта-4 не змінюється в широкому інтервалі частот до 1010 Гц, а тангенс кута діелектричних втрат залишається постійним при температурах від -100 до +260 °С. електрична міцність плівок з фторопласта-4 в залежності від товщини складає 20-160 кВ/мм, при чому при температурі 50 С пробивна напруга дещо знижується, після чого залишається постійною до 250 С. Питомий об'ємний електричний опір при кімнатній температурі досягає 1019 Омсм. Плівки з фторопласта-4 широко застосовуються для ізоляції нагрівостійких, обмотувальних, монтажних і спеціальних дротів, в електродвигунах, генераторах, трансформаторах і т. ін. Добрі показники електричних властивостей мають покриття фоторопласта-ЗОП і фторопласта-4М. Використання електричного поля для формування покриттів з порошку фторопласта-4М суттєво покращує електричні властивості покриттів: тангенс кута діелектричних втрат зменшується більш ніж у 5 разів у порівнянні з покриттями, сформованими без накладання електричного поля, при цьому об'ємний електричний опір зростає на два порядки.

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФТОРОПЛАСТОВИХ ПОКРИТТІВ

ПОКАЗНИКИМатеріал
Ф-ЗОПФ-4М
Міцність, МПа34,5–39,418,7–21,6
Відносне видовження, %200–240100–250
Твердість по ПМТ-3, МПа49–69-
Ударна міцність до прямого і зворотного удару, Нм 55
Адгезія до алюмінієвої фольги, Н/м
 • – без ґрунтування
 • – з ґрунтуванням

 • 400–500
 • 800–1000

 • 30–50
 • 700–850
Інтервал робочих температур, СВід –60 до +165Від –60 до +220

Наша адреса:
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11
Хмельницький національний університет, Лабораторія композиційних матеріалів
Тел.: (80382) 67-55-24. Факс.: (80382) 67-42-65

 

 

TEFLON (FLUOROPLASTIC ) COATINGS

The wide range of functional properties of fluoroplastic coatings is determined, first of all, by considerable advantages of fluoroplastic materials in comparison with metals and other materials./p>

ANTIADHESIVE COATINGS. In chemical and food machine-building the adhesion of the processed substances (raw food, semi-finished products, finished products and chemical substances) to working surfaces of parts and units of machines, reservoirs, bins, transporters leads to the losses of raw materials and finished goods and to the deterioration of their properties. Adhesion also reduces labor productivity due to the necessity of frequent cleaning and lubrication of equipment. The application of fluoroplastic coatings enables to greatly reduce adhesion, consumption of food oil on lubrication and consumption of a large amount of flour (up to1 per cent of its general consumption).

ANTIFRICTION COATINGS. Fluoroplastic coatings have a low friction coefficient, they are abrasion and impact resistant. These coating facilitate heat transfer through metal surface, considerably decrease heat stress of a friction unit and, besides, ensure more reliable operation under low temperatures.

ANTICORROSION COATINGS.Anticorrosion protection of metal goods and structures is the most efficient area of application of polymer properties. In this way they differ favorably from other materials. Fluoroplastic coatings are efficiently used for protection of the chemical equipment operating in aggressive environments: centrifuge rotors, filter parts, mixers, tank equipment, etc. Fluoroplastic coatings have unique characteristics, especially chemical resistance – they are resistant to practically all chemical substances. The polymeric film is destroyed only under the action of the melt of alkali and alkaline metals, chlorosulphonic acid and some solvents under the temperatures of over 140o C.

ELECTRIC INSULATING COATINGS. Fluoroplastic coatings have stable electric properties at high temperatures. The dielectric constant of Fluoroplastic – 4 does not change in a wide range of frequencies to 1010 hertz, and the tangent of angle of dielectric losses remains stable at temperatures from – 100 to +250 o C. The electric strength of films from Fluoroplastic – 4 depending on the thickness ranges from 20 to 160 kv/mm, and at the temperature 50 o C the breaking stress decreases somewhat, after which it remains stable up to 250 o C. The specific volume electric resistance at room temperature reaches 1019 ohm * cm. The films from Fluoroplastic – 4 are widely used for the insulation of heat-resistant, winding, assembly and special wires, as well as in electric engines, generators, transformers, etc. The coatings from Fluoroplastic – 30P and Fluoroplastic – 4M also have good electric properties. The use of electric field for the formation of coatings from Fluoroplastic – 4M powder considerably improves the electric properties of coatings: the tangent of angle of dielectric losses decreases by more than 5 times compared with the coatings formed without the application of electric field, and the volume electric resistance in this case increases by the order of two.

PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF FLUOROPLASTIC COATINGS

Our address: Khmelnytsky National University, Laboratory of Composite Materials.
11, Institutska street, Khmelnytsky, 29016 Ukraine
Phone – (80382) 67-55-24 Fax (80382) 67-42-65

CHARACTERISTICSBRAND
F-30 PF-4M
Tensile strength, MPa34,5–39,418,7–21,6
Relative elongation, %200–240100–250
Hardness according to PMT-3, MPa49–69-
Impact strength to direct and reversed impact, Hm 55
Adhesion to aluminium foil H/m
 • – without primer
 • – with primer

 • 400–500
 • 800–1000

 • 30–50
 • 700–850
Range of working temperatures, Сfrom –60 to +165from –60 to +220
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет