Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

Флубон

Тефлонові (фторопластові) покриття

мастильно-охолоджуюча емульсія-концентрат для механічної обробки металів та інших матеріалів

Мастильні матеріали і гідравлічні рідини на основі хімічно-модифікованої ріпакової оливи і нових присадок

Лабораторія композиційних і мастильних матеріалів

НОВІ МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ І ГІДРАВЛІЧНІ РІДИНИ НА ОСНОВІ ХІМІЧНО-МОДИФІКОВАНОЇ РІПАКОВОЇ ОЛИВИ І НОВИХ ПРИСАДОК

В лабораторії антифрикційних матеріалів Хмельницького національного уні-верситету (м. Хмельницький) дослідженнями підтверджено, що така технічна олива як ріпакова за своїми фізико-хімічними властивостями і триботехнічними характе-ристиками (ТТХ) має кращі показники у порівнянні з іншими. Відомо, що:

1. Поділля має сприятливі агротехнічні умови для її виробництва.

2. Вона є найдешевшою оливою.

3. Мастильні і інші матеріали на її основі екологічно більш чисті (вже відоме біодизпаливо з неї).

Нами розроблені:

а) лабораторний варіант технології одержання з ріпакової оливи ряду но-вих дисперсійних середовищ, які є ефективними базовими компонентами для різних мастильних композицій і гідравлічних рідин;

б) поліфункцюнальні композиції присадок (протизношувальних, протизадир¬них, антикорозійних, антиоксидантних), які добре поєднуються з новими мастиль¬ними матеріалами і рідинами; одержують їх на основі екологічно- і технологічно доступних сполук фосфора (III), азотистих гетероциклів, сульфідів різної структури та металокомплексних сполук;

в) ряд високоефективних за даними ТТХ мастильних матеріалів: транс¬місійних олив, гідравлічних рідин, пластичних мастил. Патент України 59420, заявлено 15.05.2002 р., опубліковано 15.09.2003 р.; Патент України 65014 А, заяв-лено 24.04.2003 р., опубліковано 15.03.2004 р.

НОВІ ДИСПЕРСІЙНІ СЕРЕДОВИЩА (базові компоненти) характеризуються:

1. Можливістю регулювати в досить широкому інтервалі найважливіші показни¬ки: в’язкість від 25 до 110 мм2/с, густину в межах 895...915 кг/м3; кислотне число в ме¬жах 2,5...4,7 мг КОН/г; іодне число в межах 52...77 мг/100 г; число омилення в межах 120...230 мг КОН/г; температуру: а) спалаху 220...250 С; б) застигання –18...(–30) С.

2. Ефективними значеннями ТТХ, одержаними при випробуваннях на ЧКМТ: індекс задиру Із в межах 30...50; навантаження зварювання Рс = 2200...3500 Н; діаметр плями зносу dзн при 82 Н на одну кулю, при  = 4 год. і Т = 45 С в межах 0,37...0,60 мм.

НОВІ ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ 4-ї (інколи і 3-ї) груп за ГОСТ 17479.2-85 для передач з контактними напругами в межах 2000–3000 МПа і при Т = 150 С. Можна виготовляти оливи всіх 4-х класів в’язкості (за даними SАЕ) з такими характерис¬тиками: в’язкість при 100 С в межах 6–12 мм2/с; індекс в’язкості в межах 90...120; кислотне число – 1,5...2,7 мг КОН/г; Тспалаху = 180...230 С; Тзастигання = –25...(–35) С; корозійна стійкість сталі і міді витримується; ТТХ на ЧКМТ: І3 = 40...55; dзн при 82 Н на одну кулю за 4 години – 0,35...0,60 мм; Рзв = 250...3500 Н; Рс = 800...1400 Н. На основі нових базових компонентів і нових присадок розроблені також якісні пластичні мастила як нові, так і шляхом модифікації відомих базових мастил, наприклад, типу ЦІАТИМ. Базові компоненти і нові присадки відкривають широкі можливості створення нових гідравлічних рідин.

На основі нових базових компонентів і нових присадок розроблені також якісні пластичні мастила як нові, так і шляхом модифікації відомих базових мастил, наприклад, типу ЦІАТИМ. Базові компоненти і нові присадки відкривають широкі можливості створення нових гідравлічних рідин.

ЗВЕРТАТИСЬ: 280016, Хмельницький, вул. Інститутська 11, ХНУ,
Лабораторія полімерних композиційних і мастильних матеріалів
тел. (038-2)-2-80-92, 67-55-24,
факс.: (038-2) 67-42-65.

 

 

NEW LUBRIKATING MATERIALS AND HYDRAULIC LIQUIDS BASED ON THE CHEMICALLY MODIFIENT RAPE OIL AND NEW ADDITIVES

The laboratory of antifriction materials of the Technological University of Podillya (the city of Khmelnitsky) has experimentally proved that physico-chemical properties and tribological chracteristics of rape oil exceed those of other oils . It is well known that:

1. The Podillya region has favourable agrotechnical conditions for production of rape oil.

2. This oil is the cheapest oil.

3. The lubricating and other materials on its basis are the most ecologically clean (biological diesel fuel made of this oil is already known).

Our laboratory has developed:

a) the laboratory version of obtaining a number of new dispersive media out of rape oil; such media are efficient basic components for different lubricating compositions and hydraulic fluids;

b) polyfunctional compositions of additives (antiwear, anticorrosion, antioxidantion additives) which are compatible with new lubricating materials and fluids; these compositions are obtained on the basis of ecologically and technologically available phosphorus compositions (III), nitrogenous heterocycles, sulphides of various structure, and metalocomplex compounds;

c) a number of highly tribologically efficient lubricating materials: transmission oils, hydraulic fluids, plastic lubricants.

NEW DISPERSIVE MEDIA (basic components) are characterized by the following features:

1. They include the possibility of regulating the most important properties in a wide range: viscocity in the range of 25-110 mm /c; density in the range of 895...917 kg/m3; acid number from 2,5 to 4,7 mg KOH/g; iodine number in the range 52...77 mg/100g; saponification number in the range 120...230 mg KOH/g; temperature: a) flash temperature from 220 to 250 °C; b) freezing temperature – 18...(–30) °C.

2. Efficient tribological values obtained during the texts on the four-ball friction machine: scoring index Isc in the range 30...50; welding load Pw = 2200...3500H; wear spot diameter dw at 82H on one ball, at  = 4 hours and at T = 45 °C in the range of 0,37... 0,60 mm.

NEW TRANSMISSION OILS of the 4th group according to GOST (the State Standard) 17479.2-85 for transmissions with contact stresses in the range 2000-3000 MPa and at T = 150 °C. Oils of all four classes of viscocity (according to the SAE data) can be produced with such characteristics: viscocity at 100 °C in the range 6-12 mm2/c; viscocity index in the range 90...120; acid number – 0,5-1,7 mg KOH/g; Tflash=180...230 °C; Tfreezing = –25 (–35) °C; corrosion resistance of steel and copper is maintained; tribological characteristics on the four-ball friction machine = Isc = 40...55; dw at 82H on one ball during 4 hours is 0,35...0,60 mm; Pw = 2500...3500H; Pc = 800...1400H.

Using new basic components and new additives quality plastic lubricants have been developed. These are new lubricants as well as modifications of well-known basic oil, e.g. of the CIATIM type. The basic components and new additives open new possibilities of creating many lubricating compositions of different purpose (for example, hydraulic fluids).

Contact address: 11, Institutskaya street,
Khmelnitsky State University Khmelnitsky,
29016 Ukraine.
Phone (038-22)-2-80-92; 67-55-24, Fax (038-2)67-42-65. e-mail: kaplun@beta.tup.km.ua; ndc@beta.tup.km.ua
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет